Zmiany mają poprawić funkcjonowanie tzw. instytucji "wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych" oraz zapewnić pełniejszą ochronę akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia.

"Z dotychczasowych doświadczeń związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o ofercie wynika, iż w obecnym kształcie instytucja wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest mało czytelna dla uczestników rynku kapitałowego oraz nienależycie chroni interesy akcjonariuszy mniejszościowych" - zauważyło MF w uzasadnieniu do projektu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Według ministerstwa obecne regulacje dotyczące wezwań nie spełniają swojego celu. W wielu przypadkach umożliwiają podmiotom przejmującym kontrolę nad spółkami publicznymi jedynie formalne wypełnienie obowiązków związanych z tą instytucją. Stwarza to zagrożenie dla interesów akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia.


Polecamy:
imagesViewer

Dlatego też projekt przewiduje m.in. uregulowanie kwestii obliczania ceny w wezwaniu, w wypadku pośredniego nabywania akcji spółek publicznych. Zdaniem MF zmiana taka będzie przeciwdziałać naruszeniom interesów inwestorów indywidualnych. Doprecyzowane mają też zostać kwestie zmiany ceny proponowanej w wezwaniu i zmiany stosunku zamiany akcji spółek publicznych, a także zmiany treści wezwania dobrowolnego. Projekt obejmuje też problemy związane z terminami przyjmowania zapisów w ramach przeprowadzanego wezwania.

Dzięki zmianom przewidzianym w projekcie MF zamierza też ograniczyć nadużycia związane z obiegiem informacji poufnych oraz informacji dotyczących stanu posiadania znacznych akcjonariuszy spółek publicznych, a także informacji o zmianie w akcjonariacie spółek.

Jak wskazał resort w uzasadnieniu, projekt odnosi się również do regulacji dotyczących spółek publicznych z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska. Porusza także kwestie zniesienia dematerializacji akcji. Przyszła ustawa ma usunąć różnice dotyczące przesłanek wymaganych do zmuszenia akcjonariusza mniejszościowego do sprzedaży akcji, czy to w drodze przeprowadzenia przez akcjonariusza większościowego przymusowego wykupu, czy też zniesienia dematerializacji akcji. (PAP)