Do adwokatów i aplikantów adwokackich trafiły trzy projekty: propozycji zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (opracowany przez Zespół ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu), Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub w spółkach (opracowany przez Zespół ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach) oraz projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej.

Sprawdź też: Piesiewicz Piotr F. "Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej" >>>

- Zapraszamy adwokatów i aplikantów adwokackich do konsultowania tych propozycji. Już otrzymali na swoją skrzynkę mailową zaproszenie nie tylko do dyskusji, ale też wskazywania potencjalnych obszarów, które również powinny zostać zderegulowane lub objęte zmianami. Z drugiej strony, obok tych obszarów, które proponujemy, i które są pierwszym krokiem związanym z pracami nad zamianami Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, prowadzone są prace dotyczące reklamy - mówi Prawo.pl Przemysław Rosati, prezes NRA.

Czytaj: Radca prawny szybciej dotrze do klienta - szykują się zmiany dotyczące reklamy >>

Co z reklamą? Trwają badania

Temat możliwości reklamowania się adwokatów wraca jak bumerang. Tym bardziej, że do zmian szykują się też intensywnie radcy prawni. Oni swoje poprawki w tym zakresie chcą przyjąć już w lipcu. Przy czym mają nieco łatwiej - przypomnijmy adwokatów, w odróżnieniu od radców prawnych, obowiązuje wprost zakaz korzystania z reklamy - par. 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej. Tymczasem w etyce radców o takim zakazie nie ma mowy, zapisano jednak, że zakazane jest informowanie sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające godność zawodu radcy prawnego.

- W odniesieniu do reklamy aktualnie zespół pod kierunkiem profesora Ryszarda Sowińskiego prowadzi na zlecenia NRA badania, które są wymagane w świetle przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Celem tych badań jest zapewnienie zgodności przepisów regulacyjnych odnoszących się do tzw. reklamy, z zasadą proporcjonalności i ich uzasadnionego, i niedyskryminującego charakteru. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to te badania powinny się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Mam też nadzieję, że środowisko weźmie udział w dyskusji odnoszącej się do pierwszego etapu zmian. I zgodnie z przyjętym przez NRA harmonogramem, we wrześniu na posiedzeniu plenarnym NRA zajmiemy się tymi propozycjami - mówi prezes Rosati.

 

 

Jak dodaje, ma też nadzieję, że wówczas omówione zostanie zagadnienie związane z reklamą. - I przystąpimy do sformułowania propozycji nowego brzmienia Zbioru Zasad Etyki w zakresie odnoszącym się właśnie do reklamy i informacji handlowej. Oczywiście wypracowane w ramach NRA regulacje odnoszące się do reklamy i informacji handlowej będą poddane konsultacjom środowiskowym. Jeśli w trakcie konsultacji, które już trwają, zostaną zgłoszone nowe obszary do uregulowania czy zderegulowania to NRA nad tymi postulatami również się pochyli podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego. Propozycja konkretnych zmian również zostanie poddana dyskusji w środowisku. Tak żeby środowisko adwokackie, adwokaci i aplikanci mieli wpływ na Zbiór Zasad Etyki i Godności Zawodu - zapewnia.

Czytaj: Reklama nadal kusi adwokatów, NRA analizuje, czy poluzować zasady >>

Umiar nie tylko w wywiadach, ale i na Facebooku  

Propozycje w dużej części mają charakter doprecyzowujący i porządkujący. Przykładowo par. 11 obecnie brzmi: Adwokatowi nie wolno świadomie podawać sądowi nieprawdziwych informacji. Zaproponowano rozszerzenie, że "adwokatowi nie wolno świadomie podawać nieprawdziwych informacji sądowi, organom oraz instytucjom, przed którymi występuje". Autorzy uzasadniają to tym, że w obecnym brzmieniu katalog jest niepełny, ograniczony jedynie do sądu w zakresie zakazu podawania nieprawdziwych informacji. Tymczasem powinny być nim objęte instytucje, przed którymi adwokat występuje.

Zaproponowano także zmianę par. 17, zgodnie z którym adwokat, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec sądu i organów państwowych, jak też wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów - tak, aby nie uchybić zasadzie godności zawodu. Zgodnie ze zmianą adwokat, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec sądu, organów oraz instytucji, przed którymi występuje, a nadto w wystąpieniach publicznych, tak aby nie uchybić zasadzie godności zawodu.

Czytaj też: Swoboda wypowiedzi adwokata. Glosa do wyroku ETPC z dnia 23 kwietnia 2015 r., 29369/10 >>>

- Zastępujemy wąski zakres - wystąpienia wobec dziennikarzy i mediów, wystąpieniami publicznymi. Będzie się to więc odnosić do wszystkich wypowiedzi adwokatów, w tym także do prezentowania różnorodnych treści w mediach elektronicznych, w tym w mediach społecznościowych. Nie ulega wątpliwości, że są to wystąpienia publiczne, a w konsekwencji powinny być tak konstruowane, aby nie uchybiać godności zawodu - wyjaśnia prezes NRA.

 

Przychodzi klient do... drugiego adwokata - potrzebna zmiana

Kolejna istotna zmiana dotyczyć ma par. 33 zgodnie, z którym wszelkie pozaprocesowe pertraktacje pojednawcze prowadzone z udziałem adwokatów i radców prawnych, nie podlegają ujawnieniu. Adwokatura chciałaby to zmienić w ten sposób, że: adwokatowi nie będzie wolno ujawnić treści oświadczeń stron i pełnomocników składanych w toku pertraktacji. Jak uzasadniono, celem tej propozycji jest urealnienie zakazu w zakresie ujawniania pertraktacji prowadzonych z udziałem adwokatów i radców prawnych.

- Jest rzeczą oczywistą, że uregulowanie to znajduje swoje źródło w tajemnicy adwokackiej. Zmiana uwzględnia postulaty środowiska i problematykę wynikającą z orzecznictwa sądów dyscyplinarnych, gdzie pojawiały się wątpliwości, od którego etapu kontaktów pomiędzy pełnomocnikami powinny one być utrzymane w tajemnicy. W szczególności chodzi tu o pytanie, czy pierwsze wezwanie do zapłaty i odpowiedź na to wezwanie jest już objęta tą tajemnicą. Wykładnia taka wydaje się niezgodna zarówno z istotą uregulowania z par. 33, jak również z interesem klienta. Proponowana zmiana, poprzez usunięcie sformułowania „pozaprocesowe”, z jednoczesnym pozostawieniem określenia „pertraktacji” doprecyzowuje jednocześnie zasadę, że nie podlegają ujawnieniu oświadczenia stron i pełnomocników. Pozostawienie sformułowania „pertraktacje” jasno wskazuje, że chodzi dopiero o ten etap, kiedy strony rozpoczynają już wzajemne negocjacje, a nie początkowy etap obejmujący wezwanie do zapłaty - wskazano.

 

 

Jest też propozycja, zgodnie z którą adwokat przed przyjęciem pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony, ma upewnić się czy klient w tej sprawie nie korzysta z pomocy innego adwokata, a jeśli tak - ma obowiązek zawiadomić tego adwokata, że wstąpił do sprawy. - Obecne brzmienie zakłada, że adwokat powinien przede wszystkim upewnić się czy w tej sprawie nie występuje już inny adwokat, po drugie bez wiedzy i zgody tego adwokata, który udziela pomocy prawnej nie może brać udziału w prowadzeniu sprawy, a adwokat prowadzący musi wyrazić zgodę, bo odmowa jest dopuszczalna tylko z ważnych przyczyn. W proponowanym brzmieniu usunięty został obowiązek uzyskania zgody adwokata dotychczas prowadzącego sprawę na takie wstąpienie. Jest to pogodzenie wypadkowej interesów klienta i adwokata - zaznacza Rosati.

Przypomina, że sam fakt udzielenia porady prawnej objęty jest tajemnicą adwokacką. - Dotychczasowy zapis uniemożliwiał też klientowi ewentualne skonsultowanie się w zakresie prowadzonej dla niego sprawy i wprowadzał komplikacje wymagającą konieczność uzyskania zgody na udzielenie takiej konsultacji. W proponowanej zmianie prymat przyznaje się interesowi klienta z jednoczesnym zachowaniem gwarancji dla adwokata, że przed wstąpieniem do sprawy, przyjęciem pełnomocnictwa nadal konieczne będzie zawiadomienie adwokata już w sprawie występującego, ale dopiero na tym etapie - dodaje prezes.