Odsetek osób mających złą opinię o sądach spadł we wrześniu w porównaniu z marcem o 5 punktów - z 43 do 38 proc., zaś krytycznie oceniających prokuraturę zmniejszył się o 9 punktów - z 34 do 25 proc. Sądy nadal są jednak nieco częściej oceniane źle niż dobrze (34 proc. wskazań pozytywnych, 38 proc. negatywnych). W przeciwieństwie do prokuratury, w ocenie której dominują opinie pozytywne - 37 proc. dobrych wobec 25 proc. negatywnych.
Z sondażu wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych 70 proc. ankietowanych dobrze ocenia funkcjonowanie wojska; negatywnie wyraża się o nim co czternasty badany (7 proc.). Równie wysokie poparcie ma policja - 71 proc. badanych ma dobrą opinię na temat jej funkcjonowania, a 21 proc. wyraża dezaprobatę.
We wrześniu nieznacznie poprawiły się w porównaniu z marcem opinie o funkcjonowaniu Instytutu Pamięci Narodowej - odnotowano 4-punktowy wzrost wskazań pozytywnych i taki sam spadek negatywnych. Dobrze działalność IPN ocenia obecnie dwie piąte badanych (42 proc.), natomiast co czwarty (23 proc.) ma zastrzeżenia. 35 proc. ankietowanych nie ma na ten temat opinii.
W ostatnich miesiącach obniżył się poziom dezaprobaty działalności Trybunału Konstytucyjnego (o 7 punktów) i Rzecznika Praw Obywatelskich (o 16 punktów).
Według CBOS, w przypadku RPO znaczny spadek odsetka ocen negatywnych i taki sam wzrost liczby osób nie mających zdania na temat jego pracy wynika najprawdopodobniej ze zmiany na stanowisku szefa tego urzędu. Obecnie co trzeci badany (34 proc.) dobrze ocenia działalność RPO, a co dziesiąty (10 proc.) ją krytykuje; 56 proc. ankietowanych nie ma na ten temat zdania.
W sondażu zadowolenie z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego wyraża ponad dwie piąte ankietowanych (44 proc.), a co dziesiąty badany (10 proc.) jest niezadowolony; 46 proc. nie ma w tym temacie zdania.
W przypadku Najwyższej Izby Kontroli w ostatnich miesiącach nie nastąpiły znaczące zmiany ocen. Nadal opinie pozytywne (39 proc.) przeważają nad negatywnymi (17 proc.), a znaczna grupa badanych (44 proc.) nie potrafi ocenić funkcjonowania NIK.
Badanie wykazało, że pewnym zmianom uległa ostatnio ocena działalności związków zawodowych.
Zdaniem CBOS, najprawdopodobniej w związku z obchodzoną rocznicą wydarzeń sierpniowych, przy okazji której przypomniano historię Solidarności, mniej badanych niż w poprzednim sondażu nie ma opinii na temat funkcjonowania tego związku (spadek o 14 punktów - z 41 proc. w lipcu do 27 we wrześniu). Odsetek osób pozytywnie oceniających działania NSZZ "Solidarność" wzrósł z 24 proc. do 30 proc., zaś mających negatywną opinię zwiększył się z 35 do 43 proc.
Oceny działalności związków zawodowych skupionych w OPZZ nie zmieniły się we wrześniu znacząco w porównaniu z pomiarem w lipcu. CBOS odnotował 4-punktowy wzrost odsetka ocen dobrych - z 18 do 22 proc. i jednopunktowy spadek liczby ocen złych - z 29 do 28 proc.

Badanie "aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach od 2-8 września na liczącej 1041 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)