Pytanie

Czy samochód, który w dowodzie rejestracyjnym ma wpis "samochód ciężarowy", ale ma 4 miejsca siedzące i masę całkowitą nieprzekraczająca 3,5 tony, może stanowić samochód ciężarowy na gruncie podatku dochodowego?

Odpowiedź

Informacja, że samochód określony w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy ma 4 miejsca siedzące i masę całkowitą nieprzekraczająca 3,5 tony, jest niewystarczająca dla stwierdzenia, czy w rozumieniu PIT jest to samochód osobowy, czy ciężarowy.

Co do zasady, stwierdza się to na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jeżeli jednak pojazd został nabyty w marcu 2014 r. i według wówczas obowiązujących przepisów o PIT zaliczany był do samochodów ciężarowych, nie mają do niego zastosowania zmiany w PIT, m.in. co do definicji samochodu osobowego, wprowadzone w życie od 1.04.2014 r. Tym samym, także po 1.04.2014 r., nie stosuje się do takiego pojazdu ograniczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, ani z tytułu odpisów amortyzacyjnych, od tej ich części, które naliczane są od wartości pojazdu przekraczającej równowartość 20.000 euro.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 5a pkt 19a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., ilekroć w tej ustawie jest mowa o samochodzie osobowym, oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 • a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,
 • d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Informacja, że samochód określony w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy ma 4 miejsca siedzące i masę całkowitą nieprzekraczająca 3,5 tony, jest niewystarczająca dla stwierdzenia, czy w rozumieniu art. 5a pkt 19a u.p.d.o.f. jest to samochód osobowy.

Zgodnie z art. 5d u.p.d.o.f. spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

 1. art. 5a pkt 19a lit. a i b u.p.d.o.f. stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań,
 2. art. 5a pkt 19a lit. c u.p.d.o.f. (pojazdy specjalne) stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z opisu pytania wynika jednak, że samochód ciężarowy został nabyty i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w marcu 2014 r. Dlatego należy sięgnąć do regulacji przejściowych art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które stanowią, że przepisy u.p.d.o.f., w brzmieniu nadanym tą ustawą nowelizującą, stosuje się do samochodów osobowych nabytych lub wytworzonych przez podatnika od dnia 1 kwietnia 2014 r. ¶

Zatem w przypadku pojazdu nabytego przed 1.04.2014 r., który przed 1 kwietnia 2014 r. nie spełniał definicji samochodu osobowego w rozumieniu art. 5a pkt 19a u.p.d.o.f., a taktowany był jako samochód ciężarowy, nie będzie miał po 1.04.2014 r. zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. stanowiący, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Nie będzie też miał zastosowania, do tego pojazdu nabytego przed 1 kwietnia 2014 r., przepis art. 23 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., na mocy którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o u.p.d.o.f., w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Pojazdy, które przed 1.04.2014 r. uznawane były za samochody ciężarowe, nawet jeśli według definicji art. 5a pkt 19a u.p.d.o.f. są uznawane za samochody osobowe, nadal po 1.04.2014 r. uznaje się za samochody ciężarowe.

Zgodnie z art. 5d pkt 1 u.p.d.o.f. spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych m.in. w art. 5a pkt 19a lit. a u.p.d.o.f., tj. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jeśli pojazd posiada więcej niż jeden rząd siedzeń i badanie techniczne nie zostało potwierdzone spisem VAT-1A w dowodzie rejestracyjnym, zarówno dla celów VAT, jak i podatku dochodowego, pojazd ten traktowany jest jako samochód osobowy.