Chodzi o przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: PIT, CIT oraz podatku ryczałtowym.

Projekt przewiduje podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, dla podatników osiągających dochód nieprzekraczający tej kwoty. W takim przypadku kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 tys. 440 zł. W przypadku dochodów w przedziale 8 tys. zł - 13 tys. zł (obecnie 11 tys. tys.) kwota wolna będzie stopniowo malała do 3091 zł, co pozwoli zmniejszyć podatek o 556,02 zł.

Podatnicy, których dochody przekroczą 13 tys. zł, ale będą niższe od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 tys. 528 zł), będą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł, czyli zmniejszą podatek o 556,02 zł. W przypadku podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 tys. 528 zł, kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł do zera przy dochodzie wynoszącym 127 tys. zł.

"Wprowadzenie powyższych rozwiązań utrzymuje zróżnicowanie ciężarów publicznych z uwzględnieniem zdolności podatkowej danej osoby. Jednocześnie pozwala zrównoważyć z jednej strony potrzeby podatników, z drugiej zaś możliwości sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

"Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują w szczególności osoby uzyskujące najniższe dochody z pracy oraz zdecydowana większość emerytów i rencistów. Efektem podwyższania tej kwoty będzie stopniowy wzrost dochodów pozostających w dyspozycji większości podatników" - dodano.

Założono podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych z ustawy o PIT. Chodzi o regulacje dotyczące: zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dopłat do wypoczynku. Zmiany mają dotyczyć też zwiększenia kwoty zwolnienia dla świadczeń otrzymanych przez pracownika od pracodawcy z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego; uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

"Projektowane zmiany są konieczne, gdyż dochody pracowników są relatywnie najbardziej obciążone należnościami publicznoprawnymi. (...) propozycje zmian pozwolą na podniesienie dochodów gospodarstw domowych o najniższych dochodach, ponieważ to właśnie członkowie tych gospodarstw domowych relatywnie częściej korzystają z dodatkowych świadczeń socjalnych i zapomóg z zakładów pracy" - napisano w uzasadnieniu.

Zmiany dotyczą też zwolnień przedmiotowych wymienionych w ustawie o PIT i odliczeń od dochodu. Przewidziano na przykład przywrócenie obowiązujących przed 1 stycznia 2017 r. zasad wyliczania wysokości odpisu dla krwiodawców, co - zdaniem autorów projektu - ma zachęcić podatników do honorowego oddawania krwi. Poszerzony ma być zakres stosowania – w ramach ulgi rehabilitacyjnej – odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Zaproponowano też podniesienie do 10 tys. 80 zł (z 9 tys. 120 zł) dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającego tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby niepełnosprawnej.

Zmiany mają też przeciwdziałać agresywnej optymalizacji podatkowej. "Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu" - napisano w uzasadnieniu.

W projekcie przewidziano m.in. źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika. Wyjaśniono, że jeżeli podatnik osiągać będzie w roku podatkowym zarówno dochody z "zysków kapitałowych", jak i dochody z pozostałej działalności, to wówczas przedmiotem opodatkowania CIT-em (19 proc. stawką) będzie łączny dochód uzyskany z obu tych źródeł. Jeżeli jednak podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podlegać będzie dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.

Projekt zakłada modyfikację przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek, zmiany przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (Controlled Foreign Company – CFC), zmiany dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Ponadto założono wprowadzenie limitów dla wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej.

"Przedmiotem większości działań związanych z tzw. agresywną optymalizacją podatkową są prawa i wartości o charakterze niematerialnym (np. znaki towarowe). Ich brak powiązania z realnie istniejącą substancją, a także zindywidualizowany charakter powoduje, iż są one idealnym narzędziem do kreowania +tarczy podatkowej+ (sztucznego, nieuzasadnionego ekonomicznie, generowania kosztów uzyskania przychodów)" - napisano w uzasadnieniu.

Ponadto projekt zawiera propozycję tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości. MF wyjaśniło, że nowe rozwiązania objęłyby te środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. W takim przypadku ustalana będzie dodatkowa podstawa opodatkowania, którą będzie przychód odpowiadający wartości początkowej tych środków trwałych przekraczającej kwotę 10 mln zł. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany byłby miesięczny podatek w wysokości 0,035 proc.

Przewidziano też "rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmym", czy regulację przeciwdziałającą nieodpłatnym transferom aktywów do podmiotów powiązanych.

Projekt wprowadza roczny limit dochodów z tytułu najmu - w wysokości 100 tys. zł - do którego zastosowanie może mieć 8,5 proc. zryczałtowana stawka podatku. Nadwyżka dochodów z najmu powyżej tej kwoty będzie opodatkowana stawką 12,5 proc.

Założono też, że dochody z realizacji instrumentów pochodnych lub innych tego typu nabytych jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze nie będą mogły być zaliczone do dochodów z kapitałów pieniężnych, opodatkowanych 10 proc. podatkiem. Fiskus zauważył bowiem, że częstą praktyką jest wynagradzanie np. pracowników poprzez realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych, które obejmują te osoby od spółki jako nieodpłatne świadczenie. Dzięki temu osobom tym udaje się uniknąć zapłaty podatku według skali 18 proc. i 32 proc. podatku, który obejmuje dochody ze stosunku pracy.

Ponadto projekt zawiera przepisy, których celem jest - jak wskazano - ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Do zmian pozytywnie oddziałujących na biznes zaliczono np. podwyższenie z obecnych 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, limitu jednorazowej amortyzacji; zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy nie przekracza ona 1 tys. zł.

Założono, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji w okresie kolejnych 10 lat zmiany powinny mieć pozytywny wpływ na dochody sektora finansów publicznych w wysokości 17,7 mld zł. (PAP)

Autor: Marcin Musiał