Każde przedłużenie postępowania kontrolnego, sprawdzającego czy podatkowego będzie wymagało - po wprowadzeniu zmian - wydania postanowienia, na które przedsiębiorca będzie mógł złożyć zażalenie do wyższej instancji, a w razie niezadowalającego rozstrzygnięcia tego organu – będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Jeżeli zwłoka w działaniu będzie dotyczyć organów II instancji w postępowaniu administracyjnym, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (po uprzednim wezwaniu tego organu do usunięcia naruszenia prawa).