Z dokumentu wynika, że do osiągnięcia wyznaczonych przez KE celów, poza zmianami uwzględnionymi w jesiennej prognozie i wyłączając transfer aktywów OFE, potrzebne są dodatkowe działania zmniejszające deficyt strukturalny na skalę 0,4 proc. PKB w 2014 r. i 1,0 proc. w 2015 r.

"Polska powinna zakończyć procedurę nadmiernego deficytu do 2015 r. w sposób wiarygodny i trwały. Polska powinna osiągnąć deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 4,8 proc. PKB w 2013 r., 3,9 proc. PKB w 2014 r. i 2,8 proc. PKB w 2015 r. (wyłączając wpływ przeniesienia aktywów w ramach reformy emerytalnej" - napisano w opublikowanym w piątek dokumencie.

"Polska powinna rygorystycznie wprowadzić w życie już ogłoszone i przyjęte działania i uzupełnić je dodatkowymi działaniami, wystarczającymi do osiągnięcia trwałej korekty nadmiernego deficytu do 2015 r." - dodano.

Komisja zaznacza, że Polska powinna wykorzystać "nadzwyczajne dochody" do redukcji deficytu.

Komisja w dokumencie wyznacza Polsce termin 15 kwietnia 2014 r. na podjęcie skutecznych działań i przedstawienie szczegółów strategii konsolidacji.

W osobnym dokumencie, również opublikowanym w piątek, KE ocenia, że Polska nie podjęła skutecznych działań w 2013 r. w odpowiedzi na rekomendacje Komisji.

W opublikowanej na początku listopada prognozie KE przewiduje, że w 2015 r. polski deficyt wyniesie 3,3 proc. PKB.