Prawniczka prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego, reprezentowała w sądzie osobę fizyczną w sprawie o zadośćuczynienie przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu P. na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. Sąd zasądził na rzecz osoby fizycznej zadośćuczynienie wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. Płatność została w całości przekazana na rachunek bankowy radczyni (zgodnie z udzielonym przez osobę fizyczną upoważnieniem). Radczyni z zasądzonego świadczenia pobrała prowizję zgodną z umową - jako wynagrodzenie, a pozostałą kwotę przelała na rachunek bankowy klienta - osoby fizycznej.

Deklarację wystawi ubezpieczyciel czy kancelaria?

Radczyni wystawiła paragon fiskalny z tytułu otrzymanego wynagrodzenia. Uprzedziła też osobę fizyczną, że od kwoty otrzymanej z tytułu zasądzonych odsetek od zadośćuczynienia należy opłacić podatek oraz, że kwota z tytułu zasądzonych odsetek stanowić będzie przychód, który należy wykazać w zeznaniu rocznym. Poinformowała również, że pozwane towarzystwo powinno sporządzić PIT-8C i przesłać go do US.

Czytaj w LEX: Płatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych >

 

Radczyni zwróciła się z zapytaniem do P. czy będzie sporządzało deklarację podatkową. Pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło sporządzenia deklaracji podatkowej oraz oświadczyło, że do tego zobowiązana jest Kancelaria Radcy Prawnego, która reprezentowała osobę fizyczną przed sądem i która otrzymała wynagrodzenie prowizyjne od zasądzonego roszczenia. Towarzystwo oświadczyło, że to radczyni jest zobowiązana do sporządzenia PIT-11 i wysłania go do urzędu skarbowego.

Radczyni w zaistniałej sytuacji wystąpiła o interpretację podatkową, pytając o to który podmiot zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji z tytułu zasądzonych odsetek za opóźnienie od zadośćuczynienia na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego PIT-8C/PIT-11 dla osoby fizycznej w przedstawionym stanie faktycznym: towarzystwo ubezpieczeniowe czy radczyni? Jej zdaniem, to towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do sporządzenia informacji o wysokości przychodów z tytułu odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania cywilnoprawnego (odsetek z tytułu niewypłacenia zadośćuczynienia w terminie przewidzianym przepisami prawa) oraz do przekazania tej informacji do urzędu skarbowego.

Czytaj także: Przedsiębiorca wygrał przed WSA z urzędem celno-skarbowym przy wsparciu Rzecznika MŚP>>
 

Wypłata na rzecz poszkodowanego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w tej sprawie radczyni nie jest podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji PIT-11 oraz przesłania jej urzędowi skarbowemu, bowiem wypłata należności w rozumieniu art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez towarzystwo, które jednocześnie ponosi ciężar finansowy tej operacji, dokonana została na rzecz poszkodowanego który uprawniony jest do otrzymania świadczenia.

Przekazanie płatności na rachunek bankowy radczyni nastąpiło zgodnie z udzielonym przez osobę fizyczną upoważnieniem, jednak w oparciu o zawartą umowę radczyni zobowiązana była do przekazania na rachunek bankowy klienta otrzymanej kwoty po pobraniu należnej jej prowizji.

W konsekwencji, stanowisko radczyni dyrektor KIS uznał za prawidłowe. Ale ponieważ w tym zakresie nastąpiły pewne zmiany, dyrektor KIS wyjaśnił, że zgodnie z ustalonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wzorem informacji PIT-8C, dotyczy ona wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Natomiast w przypadku podlegających opodatkowaniu należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, właściwym jest ich ujęcie w informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

Informacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.380.2020.1.RS.