Rozpoznawana przez NSA sprawa dotyczyła skutków podatkowych zbycia nieruchomości uprzednio wycofanej z majątku spółki cywilnej i przekazanej do majątku osobistego jej wspólników. Przy okazji tego zagadnienia sąd zwrócił dodatkowo uwagę na ważne kwestie związane z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Podatnik złożył wniosek, w którym zapytał, czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, pięcioletni okres pozwalający na zwolnienie przychodu z nieruchomości, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, będzie liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie do współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, co pozwoliłoby wcześniej sprzedać nieruchomość bez podatku, czy też od końca roku, w którym nastąpiło przeniesienie nieruchomości do majątków odrębnych wspólników spółki cywilnej.

Nieruchomość ta została nabyta przez wspólników spółki cywilnej w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą na zasadzie współwłasności łącznej.

Sprawdź w LEX: Likwidacja działalności gospodarczej - spółka cywilna - postępowanie krok po kroku >>>

Ważne to, co podatnik poda we wniosku

Podatnik podał, że wspólnicy spółki cywilnej dokonali przeniesienia prawa własności nieruchomości zgodnie z posiadanymi przez nich udziałami w spółce na ich rzecz, do ich majątku osobistego.

Do wniosku o interpretację podatnik dołączył uchwałę wspólników spółki cywilnej w sprawie wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przeniesienie jej na potrzeby własne wspólników. Podał również, że wspólnicy dokonali stosownej korekty nakładów inwestycyjnych przy wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej w PIT i w VAT. I ten fakt zaważył na późniejszych rozstrzygnięciach.

Czytaj w LEX: Osoby prowadzące działalność gospodarczą jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych >>>

Czytaj w LEX: Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na przykładach >>>

Organy skarbowe uznały, że podatnik osiągnie przychód z działalności gospodarczej. Ich zdaniem, przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z tej działalności z różnych względów wycofane.

Zobacz również: Zwolnienie przedmiotowe w PIT przy sprzedaży działki rolnej nie takie oczywiste >>

WSA: To nadal przychody z działalności

Również WSA w Poznaniu stanął po stronie organów skarbowych i wyrokiem z 15 listopada 2019 r. oddalił skargę podatnika (sygn. akt I SA/Po 624/19). Sąd stwierdził, że choć istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy organ prawidłowo uznał, że sprzedaż nieruchomości będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej, to mając na uwadze podniesione w skardze zarzuty, kontrola sądu polega też na ocenie, czy za podstawę udzielonej interpretacji podatkowej posłużył stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku o interpretację, czy jak zarzuca skarżący – organy samowolnie ustaliły stan faktyczny. Podatnik argumentował bowiem, że nieruchomość nie była wcale wykorzystywana do działalności gospodarczej i nie wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Argument ten nie przekonał WSA. Sąd zauważył, że dopiero w skardze na interpretację podatnik podał, że korekta nakładów inwestycyjnych została dokonana w koncie „Środki trwałe w budowie". Tam też, a nie w stanie faktycznym wskazanym we wniosku wyjaśnił, że w momencie przeniesienia własności nieruchomość stanowiła inwestycję rozpoczętą i nie została nigdy zaliczona do środków trwałych. Organ nie mógł więc o tym wiedzieć i nie miał obowiązku tego badać.

Zobacz PROCEDURY w LEX:

 

Tym samym, sprzedaż udziału w nieruchomości będzie stanowiła dla podatnika przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten został wycofany z działalności spółki cywilnej i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynie sześciu lat, co wynika z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie znajdzie tu natomiast zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a tej ustawy, ponieważ z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji nie wynika, że sporna nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, w której skarżący jest wspólnikiem.

 


NSA po stronie organów skarbowych

Argumenty podatnika nie przekonały również NSA, który wyrokiem z 24 listopada br. oddalił skargę kasacyjną (II FSK 637/20).

- 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT i nie ma już znaczenia fakt ,czy nieruchomość była wpisana do ewidencji środków trwałych. Wystarczy sam fakt, że dana nieruchomość czy inne składniki majątku mogłyby podlegać ujęciu w ewidencji środków trwałych i były wykorzystywane w działalności gospodarczej. To przesądza, że w przypadku sprzedaży należy uzyskane przychody zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej, a nie z odpłatnego zbycia nieruchomości, czego konsekwencją jest inny okres, który uprawnia do nieopodatkowania takich przychodów– podkreślała przed NSA Agnieszka Józefowska-Mocek, radca prawny, pełnomocnik organu. Pełnomocnik dodała, że w przypadku przychodów z działalności gospodarczej jest to sześć lat.

NSA podzielił pogląd organów skarbowych. Nie podzielił natomiast zarzutów skargi kasacyjnej. Wskazał ponadto na jej wadliwość.

- Postępowanie interpretacyjne jest postępowaniem szczególnym, w którym przedstawienie stanu faktycznego we wniosku o interpretację jest rzeczą najważniejszą dlatego, że to od podatnika w istocie zależy jakie fakty poda a od tych faktów zależy udzielona odpowiedź – uzasadniała sędzia sprawozdawca.

Czytaj w LEX: Skutki podatkowe w podatku od towarów i usług czynności związanych z "majątkiem spółki cywilnej" >>>

 

 

NSA wskazał, że to podatnik sam użył sformułowania o wycofaniu składnika majątkowego z działalności gospodarczej a nawet dołączył dokumenty (uchwałę).

- Podatnik użył określenia, że podjęto uchwałę o wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej, to jest identyczny zwrot, jaki jest w przepisie dotyczącym wyliczenia okresu, po którym nie jest już opodatkowana sprzedaż nieruchomości – uzasadniała sędzia sprawozdawca.

Zdaniem NSA, organ niczego nie zmieniał i nie miał też obowiązku wzywania podatnika do uzupełnienia stanu faktycznego, skoro te informacje, które miał umożliwiały mu udzielenie odpowiedzi. Organ słusznie, zdaniem NSA, wskazał, że podatnik uzyska przychody z działalności gospodarczej.