Podatnik prowadzący działalność będzie skupował tonery od osób fizycznych.
W jaki sposób obliczyć podatek PCC-3?
Przykładowo osoba fizyczna będzie sprzedać podatnikowi tonery za 900 zł jednego dnia w miesiącu, a za dwa tygodnie sprzeda kolejne tonery za 800 zł.
Czy w takim przypadku będzie konieczne zapłacenie PCC, a jeśli tak to z jaką stawką?
Czy PCC-3 liczy się od transakcji, czy od osoby?


Pytacie Państwo, czy "podatek liczy się od transakcji, czy też od osoby". W przypadku umowy sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Tak więc należny podatek liczy się od transakcji, a nie od osoby (jak rozumiem chodzi Państwu o sumę transakcji dokonywanych przez daną osobę, np. w miesiącu).

Jeśli wartość pojedynczych transakcji nie przekracza 1000 zł, to wówczas są one zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie musicie Państwo jako kupujący odprowadzać należnego podatku i składać deklaracji PCC-3.


Umowy sprzedaży rzeczy ruchomych podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile osoba sprzedająca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług występującym dla danej transakcji właśnie w tym charakterze - wniosek z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.c.c. stanowi zaś, że podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. obowiązek podatkowy w tym podatku - w przypadku umowy sprzedaży - powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Będzie to więc moment zawarcia umowy.
Jak stanowi art. 4 pkt 1 u.p.c.c. w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Kupujący - jako podatnik - ma obowiązek zapłaty podatku (art. 5 ust. 1 u.p.c.c.).

Także kupujący - jako podatnik - powinien złożyć deklarację na podatek (PCC-3). Przepis art. 10 ust. 1 u.p.c.c. stanowi bowiem, że podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Tu nie ma poboru podatku przez płatnika.

Pytacie Państwo, czy "podatek liczy się od transakcji, czy też od osoby". Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) u.p.c.c. stanowi, że w przypadku takiej umowy sprzedaży podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkowa to co do zasady cena podana w umowie, aczkolwiek organ podatkowy może ją kwestionować (zob. art. 6 ust. 2-4 u.p.c.c.).

Należny podatek liczy się od transakcji, a nie od osoby (jak rozumiem chodzi Państwu o sumę transakcji dokonywanych przez daną osobę, np. w miesiącu), aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami, o czym poniżej.
Z pytania wynika, że sprzedawane rzeczy (tonery) będą warte jednorazowo mniej niż 1000 zł. W tym miejscu wskazać trzeba, że zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 6 u.p.c.c. od podatku zwalnia się sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Jeśli zatem wartość pojedynczych transakcji nie przekraczałaby 1000 zł, to wówczas byłyby one zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie musielibyście Państwo jako kupujący odprowadzać należnego podatku i składać deklaracji.

Muszę zaznaczyć, że jeśli z okoliczności będzie wynikać, że jednorodne transakcje są dzielone na części, po to, aby uzyskać zwolnienie od podatku (np. dana osoba fizyczna zawarła z Wami w jednym dniu, albo dzień po dniu trzy odrębne transakcje na sumę np. po 900 zł każda), to wówczas organy podatkowe mogą to skutecznie zakwestionować i dochodzić zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli będzie jednak tak - jak Państwo deklarujecie - że transakcje sprzedaży dokonywane będą np. dwa razy w miesiącu, to nie powinien pojawić się taki zarzut.