Jestem podatnikiem VAT. Wystawiłam fakturę sprzedaży. Przez pomyłkę w jednym miesiącu wystawiłam dwie faktury o tym samym numerze, ale dla różnych kontrahentów. Wystawiłam faktury korygujące i poprawne faktury. Powodem korekty były zmiany numerów faktur.
W jakim miesiącu zaksięgować korekty faktur - w miesiącu wystawienia, czy w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury?

To w jakim terminie podatnik rozliczy korekty jest uzależnione od sposobu korekty.
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 4a i 4c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy podstawa opodatkowania lub kwota podatku ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy lub kwoty określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Zastosowane przez ustawodawcę rozwiązanie jest powszechnie krytykowane jednak cały czas jest zapisane w ustawie podatkowej i jako takie nie może być automatycznie pomijane. Gdyby zatem w analizowanej sytuacji podatnik dokonał korekty zerującej faktur i wystawił nowe poprawne dokumenty, to dopóty dopóki nie otrzyma potwierdzenia otrzymania przez kontrahentów faktur korygujących zerujących podatnik nie może ich uznać za wycofane z obrotu prawnego. Nie zmienia to jednak faktu, że sama sprzedaż musi być wykazana w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czy zatem jest to korzystne i prawidłowe rozwiązanie? Moim zdaniem nie do końca. Przy takiej wykładni mielibyśmy do czynienia – przynajmniej przez pewien czas – z podwójnym opodatkowaniem i podwójnym udokumentowaniem tych samych transakcji (co niesie ze sobą ryzyko dla odbiorcy faktury – zob. art. 88 ust. 3a pkt 3 u.p.t.u.).
Właściwszym byłoby zastosowanie albo innej wykładni albo wręcz innego sposobu korygowania.
Inna wykładnia to przyjęcie interpretacji, w myśl której nie mamy tutaj do czynienia ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania, a co za tym idzie wobec korekty nie mają zastosowania regulacje art. 29 ust. 4a i 4c u.p.t.u. – zatem potwierdzenie odbioru nie ma żadnego znaczenia i wpływu na podstawę opodatkowani a samo wycofanie z obiegu prawnego wadliwej faktury ma miejsce wraz z korektą.
Jednak moim zdaniem właściwszym byłoby wystawienie faktury (faktur) korygujących wyłącznie numer (numery) faktur; wówczas nie wystąpiłoby podwójne fakturowanie tej samej czynności oraz z całą pewnością nie miałyby zastosowania regulacje art. 29 ust. 4a i 4c u.p.t.u. (nie zmniejsza się podstawy opodatkowania ani kwoty podatku).

Taka korekta jest moim zdaniem jak najbardziej legalna, gdyż jak stanowi przepis § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w JAKIEJKOLWIEK INNEJ POZYCJI FAKTURY. Tyle że w takim przypadku niezbędnym jest doręczenie prawidłowemu odbiorcy wadliwie wystawionej faktury (lub jej duplikatu) i "sparowanie" jej z taką fakturą korygującą.