Udział szkół w próbnym sprawdzianie jest dobrowolny. CKE proponuje by szkoły przeprowadziły go w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczął go o godzinie 9.
Arkusze sprawdzianu rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele z ich szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które zostaną przekazane szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego sprawdzianu, będą mogli pobrać arkusze egzaminacyjne ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w środę po południu.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów, sprawdzian w nowej formule będzie się składał z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).
Po części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części egzaminu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Uczniowie, którzy wiosną przystąpią do sprawdzianu dla szóstoklasistów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Zapisano w niej, że wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego.

Nauczyciele apelują o przełożenie sprawdzianu szóstoklasistyy>>

Wyniki sprawdzianu wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej. Ma to umożliwić porównywanie wyników uzyskanych przez uczniów z danych przedmiotów na wszystkich etapach edukacji.
Do tej pory sprawdzian dla szóstoklasistów nie był dzielony na części. Miał charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wyniki ucznia ze sprawdzianu wyrażone były w punktach, osobno dla każdej z tych umiejętności.
Przystąpienie do sprawdzianu dla szóstoklasistów jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on uczył w wybranej szkole.
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że środowemu próbnemu sprawdzianowi dla szóstoklasistów towarzyszyć będzie badanie Diagnoza Umiejętności Szóstoklasistów (DUSZa). Do udziału w badaniu, które przeprowadzone będzie wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych, wylosowanych zostanie 60 szkół podstawowych z całego kraju. Badanie diagnostyczne obejmie wyłącznie pierwszą część sprawdzianu (zadania z języka polskiego i matematyki). Szkoły wylosowane do udziału w diagnozie będą mogły przeprowadzić część drugą sprawdzianu we własnym zakresie.
Będzie to drugie badanie prowadzone przez IBE tego samego rocznika dzieci przez przyszłorocznym sprawdzianem. W maju przeprowadzono Diagnozę Umiejętności Matematycznych (DUMa). Pokazała ona m.in. że uczniowie kończący klasę V szkoły podstawowej dobrze radzą sobie z ułamkami zwykłymi oraz odczytywaniem informacji w typowych zadaniach, mają jednak problem z ułamkami dziesiętnymi i przetwarzaniem wielu informacji podanych w kilku źródłach. Większość piątoklasistów nie potrafiła zaplanować i wykonać kolejnych kroków w rozwiązaniu wieloetapowego zadania. (PAP)

Szóstoklasiści z mniejszych miejscowości polegną na sprawdzianie z angielskiego>>