Zmiana, nad którą pracuje MEN, umożliwi publikację listy jawnych zadań egzaminacyjnych części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

MEN konsultuje projekt ws. nauczycielskich dyscyplinarek>> 

 

Jawne zadania do matury ustnej

Od roku szkolnego 2022/2023 w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego zdający będzie udzielał odpowiedzi na 2 zadania egzaminacyjne. Jedno zadanie będzie dotyczyło znajomości treści oraz problematyki lektur obowiązkowych (język polski) bądź innych utworów literackich (język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny).

 

 

Zadania egzaminacyjne w tym zakresie będą jawne, ogłaszane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w formie komunikatu. Stąd też konieczne jest dodanie przepisu umożliwiającego dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłoszenie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z ww. przedmiotów.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zleci dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzania badań dotyczących egzaminów zewnętrznych, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W celu wykonania badania okręgowa komisja egzaminacyjna może pozyskiwać niezbędne dane ucznia albo zdającego, biorących udział w badaniu.

 


Według projektu, prowadzenie badań dotyczących egzaminowania musi, ze względu na specyfikę tego zagadnienia, odbywać się w kontekście, w którym możliwe jest zapewnienie zaplanowania, przeprowadzenia i zinterpretowania wyników badań przez osoby na co dzień zajmujące się egzaminowaniem. Projektowana zmiana umożliwi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania powierzenie prowadzenia badań dotyczących zagadnień, którymi Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne zajmują się na co dzień.