Obiekty szkolne-zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

Placwki oświatowe należą do grupy obiektw użyteczności publicznej przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. W grupie tej są szkoły, inne placwki oświatowe, internaty i domy dziecka. Z uwagi na...

11.12.2008