Żłobki i kluby dziecięce w 2011 r.
\

W 1 kwartale bieżącego roku GUS zrealizował badanie „Żłobki i kluby dziecięce” dotyczące działalności instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce w 2011 roku. Jego wyniki wskazują, że po 9 miesiącach obowiązywania ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.235) regulującej na nowo formy i zasady opieki nad dziećmi do lat 3, na koniec 2011 r. działało 925 takich placówek.

Według stanu na 31 grudnia 2011 r., zbadane placówki – żłobki, oddziały żłobkowe, kluby dziecięce i inne placówki dysponowały łącznie 42,3 tys. miejsc i było to o niemal 9,8 tys. miejsc więcej niż w żłobkach i oddziałach żłobkowych (zakładach opieki zdrowotnej) w 2010 r.

Placówki objęte badaniem po raz pierwszy tj. kluby dziecięce (nowowprowadzona forma opieki nad małymi dziećmi) i placówki zaliczone do grupy inne były zdecydowanie mniejsze od działających już żłobków i oddziałów żłobkowych. Przeciętnie dysponowały one 16 - 17 miejscami, w przeciwieństwie do wcześniejszych form opieki, których przeciętna wielkość w przypadku żłobków wyniosła 71 miejsc, a w oddziałach żłobkowych - 34 miejsca dla dzieci. Ww. nowe formy opieki stanowiły 37% zbadanych placówek i dostarczyły ponad 13% miejsc.

Przeważającą formą prawną placówek niepublicznych była działalność gospodarcza osoby fizycznej. Dotyczyła ona 67% żłobków niepublicznych, ponad 87% klubów dziecięcych i 90% „innych jednostek”.

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 31 sierpnia 2012 r.