Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – na lata 2020- 2022. Uchwałę przygotował resort rodziny i pracy.

- Wprawdzie w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce  poprawił się, to jednak kontynuacja programu jest niezbędna. W naszym kraju każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób.

Czytaj w LEX:

Wydatki z funduszu wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi wynoszą ok. 5 mld zł rocznie, przy czym  w kwocie tej nie uwzględniono kosztów ponoszonych, np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie i rehabilitację - podkreślono.

Czytaj też: Kontrowersje wokół przepisu pozwalającego utrzymać zatrudnienie na czas procesu >>>

Założenia programu

Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. - Powinno to przyczynić się do znaczącego ograniczenia liczby osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W rezultacie ma być mniej strat ekonomicznych (np. wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych (wykluczenie z rynku pracy powoduje utratę kompetencji zawodowych) - zwrócono uwagę.

Czytaj w LEX: Postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej >

 


Według rządu realizacja programu wpłynie na tworzenie lepszych, bezpiecznych miejsc pracy, co powinno przyczynić się do zachowania i zwiększenia zdolności do pracy oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej osób pracujących, w tym starszych i niepełnosprawnych. - Stanowiska pracy mają być dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników, co powinno skutecznie zapobiegać ich wykluczeniu z rynku pracy - zaznaczono.

 


- W programie przewidziano działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji społeczeństwa w tym obszarze - dodano.

Czytaj w LEX: Ocena ryzyka zawodowego >

Program zakłada również realizację zadań dotyczących ustalania norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju metod i narzędzi służących zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związanego z dynamicznym  rozwojem technologii i procesów pracy.

Czytaj w LEX: Prewencja wypadkowa >

Zgodnie z założeniami rozwinięty ma zostać portal (https://www.ciop.pl/). - Będzie on dostarczał stale aktualizowaną wiedzę o metodach i sposobach zachowania zdrowia i życia we współczesnych warunkach pracy, w tym interaktywne aplikacje informatyczne wspomagające online prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej, a także serwisy dedykowane specjalistycznym służbom (straż pożarna, ratownictwo górnicze, inspekcje) oraz innym odbiorcom (w tym małym i średnim przedsiębiorstwom) - wyjaśniono.