Kto ponosi odpowiedzialność za zarażenie bakteriami Legionella?
Przepisy prawa nie precyzują kwestii odpowiedzialności za zarażenie bakteriami Legionella, dlatego też odpowiedzialność ta oparta jest na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
Bakterie Legionella szczególnie szybko rozmnażają się w instalacjach ciepłej wody (38-42°C) i w instalacjach klimatyzacyjnych. Przenoszone są za pomocą kropelek o określonej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno-powietrzny, którego źródłem mogą być m.in. klimatyzatory, nawilżacze powietrza, myjnie samochodowe, szklarnie, prysznice itp.
W przypadku instalacji wodnokanalizacyjnych, zwłaszcza w przypadku instalacji ciepłej wody, przepisy nakładają na dystrybutorów wody szereg obowiązku mających na celu ochronę odbiorców przed bakterią Legionelli (zapewnienie stałego obiegu wody, uzyskanie w punktach czerpalnych odpowiedniej temperatury, przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji itp.). Ponadto istnieje obowiązek przeprowadzania okresowych badań instalacji wody pitnej na obecność tej właśnie bakterii. W związku z powyższym, to użytkownicy (właściciele, operatorzy itp.) instalacji wodnych w budynkach publicznych lub mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość ciepłej wody w punktach jej czerpania.
Nie można jednak z góry stwierdzić, kto będzie odpowiadał za zarażenie bakterią Legionelli, gdyż odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy. Jeżeli dystrybutor nie dopełni swoich obowiązków i nie zapewni np. stałego obiegu wody lub jej odpowiedniej temperatury, to właśnie na nim będzie spoczywała odpowiedzialność. Jeśli jednak właściciel obiektu, którego rolą jest zapewnić odpowiednią instalację na końcowym odcinku (na swoim terenie), nie dopełni swoich obowiązków (np. nie będzie regularnie konserwował tej instalacji), to on poniesie odpowiedzialność.
Odpowiedzialność za zarażenie bakterią Legionella będzie zawsze uzależniona od konkretnej sytuacji i winy, jaką można przypisać konkretnej osobie fizycznej lub prawnej.
Maciej Ambroziewicz