Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

BHP

Niniejsze opracowanie dotyczy obowiązku stosowania stałych urządzeń gaśniczych - opisuje ich działanie i dokładnie omawia zastosowanie.

05.01.2011

MEN w sprawie urządzeń higieniczno-sanitarnych

BHP

Z początkiem nowego roku szkolnego przepis 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i...

03.01.2011

Trzeba zarobić ponad 100 tys. zł, by nie płacić składek

Ubezpieczenia społeczne HR

Znany jest już limit wynagrodzenia, po przekroczeniu ktrego nie trzeba będzie w 2011 r. odprowadzać składek emerytalno-rentowych: to 100 770 zł. Nieopłacanie składek po przekroczeniu tego pułapu nie...

03.01.2011

Zarządzanie komunikacją w projektach

HR

Z komunikacją w projekcie jest jak z olejem w silniku niedobr grozi zatarciem elementw, a nadmiar może doprowadzić do wysadzenia uszczelek. Poszukiwanie rwnowagi w procesie zarządzania informacją...

30.12.2010

Środki ochrony indywidualnej

BHP

W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić...

29.12.2010

CLP - nowe zasady klasyfikacji substancji i preparatów

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz...

29.12.2010

Edukacja HR-owca

HR

Edukacyjne ścieżki HR-owca często przypominają mityczny labirynt. Personalni nieustannie lawirują między twardymi i miękkimi procesami HR, światowymi benchmarkami i realiami funkcjonowania...

29.12.2010

Zamiast kompleksów - kompleksowe działanie

HR

Prawie 10 mld zł mogły zarobić przedsiębiorstwa, które zamiast w ryzykowne opcje zainwestowałyby swoje pieniądze w... swoich pracowników. Z jednego z raportów PricewaterhouseCoopers wynika bowiem, że...

27.12.2010

Zmiany w zasiłkach chorobowych

BHP

Od dnia 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek chorobowy związany z pobytem w szpitalu będzie wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku, a w przypadku pracownika, ktry ukończył 50 rok życia za okres pobytu...

27.12.2010

Klasyfikacja ADR

BHP

W ramach codziennego wykonywania swoich obowiązkw pracownicy mają do czynienia z wieloma rżnorodnymi towarami, z czego część być może należy zaklasyfikować jako towary niebezpieczne. By uniknąć...

22.12.2010