Drukuj
Dz.U.2018.356
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy
Na podstawie art. 197 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", na stopień służbowy;
2) osoby uprawnione do składania wniosków;
3) terminy dokonywania mianowań;
4) wzór wniosku o mianowanie.
§  2. 
1.  Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy następuje na wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku mianowania:
1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stopień służbowy albo
2) dyrektora izby administracji skarbowej na stopień służbowy inny niż określony w § 4 ust. 2.
§  3.  Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej, w korpusie podoficerów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej składa do kierownika jednostki organizacyjnej:
1) dyrektor właściwej w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej dalej "komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra" - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;
2) naczelnik urzędu celno-skarbowego - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie celno-skarbowym;
3) naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie skarbowym;
4) bezpośredni przełożony, z zachowaniem drogi służbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej.
§  4. 
1.  Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy komisarza i nadkomisarza oraz na stopnie służbowe w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
1) dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;
2) dyrektor izby administracji skarbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym albo urzędzie skarbowym.
2.  Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy podkomisarza i na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych:
1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadku dyrektora izby administracji skarbowej;
2) dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;
3) dyrektor izby administracji skarbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym albo urzędzie skarbowym.
3.  Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, opiniuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
§  5.  Wniosek o mianowanie na stopień służbowy:
1) Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
2) zastępcy dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego oraz ich zastępców składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dyrektor izby administracji skarbowej.
§  6. 
1.  Mianowania funkcjonariusza na stopień służbowy dokonuje się z dniem 21 września - Dniem Krajowej Administracji Skarbowej.
2.  W uzasadnionych przypadkach mianowania na stopień służbowy można dokonać z innym dniem niż określony w ust. 1.
3.  Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w przypadkach, o których mowa w art. 179 ust. 1 pkt 10 oraz art. 180 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, następuje z dniem zwolnienia ze służby.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O MIANOWANIE

NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

Na podstawie ......................................................................................1) wnoszę o mianowanie:

na stopień służbowy .................................................. w korpusie ............................................. .

1. Stopień służbowy2), data mianowania:

2. Imię i nazwisko:

3. Data i miejsce urodzenia:

4. Stanowisko służbowe:

5. Nr ewidencyjny PESEL:

6. Data mianowania do służby w Służbie Celno-

-Skarbowej:

7. Wykształcenie:

8. Szkolenie specjalistyczne3):

UZASADNIENIE4)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

1) Należy wpisać art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.

poz. 1947, z późn. zm.) albo odpowiedni przepis rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy (Dz. U. poz. 356).

2) Należy wpisać posiadany stopień służbowy; w przypadku wniosku o mianowanie funkcjonariusza służby

przygotowawczej na stopień służbowy aplikanta w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej pole

pozostawia się niewypełnione.

3) Wypełnia się w przypadku wniosku o mianowanie na stopień służbowy młodszego aspiranta w korpusie

aspirantów Służby Celno-Skarbowej i podkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej;

należy wpisać informację o wyniku ukończenia szkolenia specjalistycznego.

4) W treści uzasadnienia wskazuje się w szczególności doświadczenie i umiejętności funkcjonariusza Służby

Celno-Skarbowej, którego dotyczy składany wniosek.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy (Dz. U. poz. 1421 oraz z 2017 r. poz. 967), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).