Drukuj
Dz.U.2018.1335
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego
Na podstawie art. 42 ust. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania jednostkom samorządu terytorialnego.
§  2.  Zakres zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, obejmuje:
1) roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi,
2) pierwsze wyposażenie strzelnicy,
3) wymianę elementów strzelnicy w ramach konserwacji obiektu,
4) pracę instruktorów prowadzących szkolenie strzeleckie,
5) amunicję do prowadzenia szkolenia strzeleckiego,
6) materiały eksploatacyjne niezbędne do prowadzenia szkolenia strzeleckiego,
7) organizację imprez sportowych w zakresie sportu strzeleckiego,
8) wyposażenie strzeleckie

- zwane dalej "zadaniami".

§  3. 
1.  Minister Obrony Narodowej, zwany dalej "Ministrem", przeprowadza konkurs ofert jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań określonych w § 2, zwany dalej "konkursem".
2.  Jednostki samorządu terytorialnego składają oferty realizacji zadania, zwanego dalej "ofertą", która zawiera:
1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego;
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej adres e-mail i numer telefonu;
3) opis zadania uwzględniający termin, miejsce oraz harmonogram jego realizacji;
4) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania;
5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego oraz jej skarbnika.
§  4. 
1.  Minister powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", która dokonuje oceny ofert.
2.  Komisja po dokonaniu oceny ofert sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne wraz z rekomendacją wyboru ofert, według kolejności ofert najlepiej odpowiadających kryteriom i priorytetom konkursu, i przekazuje ją Ministrowi.
§  5.  Minister, rozpatrując ofertę, bierze pod uwagę:
1) rekomendacje komisji;
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań;
3) priorytety w zakresie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego na dany rok, które zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu;
4) potrzeby szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6. 
1.  Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z ofertą oraz jego wyniki są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.  Minister informuje jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wyłonione w drodze konkursu, o wynikach konkursu.
§  7.  Dofinansowanie zadań następuje na podstawie umowy zawartej przez Ministra z jednostką samorządu terytorialnego wyłonioną w drodze konkursu, która zawiera w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, oraz termin realizacji zadania;
2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i termin jej przekazania;
3) wysokość środków własnych przeznaczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację zadania;
4) termin wykorzystania dotacji;
5) tryb kontroli realizacji zadania;
6) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
7) warunki powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego realizacji części lub całości przyjętych zadań podmiotom trzecim;
8) warunki nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje proobronne oraz uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa;
9) wymogi w zakresie odpłatnego korzystania ze strzelnicy.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.