Drukuj
Dz.U.2018.1331
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej "legitymacją";
2) tryb wydawania i wymiany legitymacji.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2) Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3) kontrolerze - rozumie się przez to upoważnionego przez Generalnego Inspektora pracownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, przeprowadzającego kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§  3.  Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Generalny Inspektor na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, wydaje kontrolerowi legitymację.
2.  Odbiór legitymacji kontroler potwierdza własnoręcznym podpisem.
§  5. 
1.  Utratę legitymacji kontroler niezwłocznie zgłasza Generalnemu Inspektorowi.
2.  Po wyjaśnieniu przyczyn utraty legitymacji Generalny Inspektor wydaje kontrolerowi nową legitymację. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.
§  6. 
1.  Generalny Inspektor na wniosek kontrolera złożony za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, może dokonać wymiany legitymacji.
2.  Wymiana legitymacji następuje po uprzednim dokonaniu przez kontrolera zwrotu dotychczasowej legitymacji i podaniu przyczyn wymiany. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.
§  7.  Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych legitymacji. W rejestrze odnotowuje się informacje o utracie, zwrocie i wymianie legitymacji.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.
ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA PRZEPROWADZAJĄCEGO KONTROLĘ WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

wzór

Objaśnienia:

Awers:

1) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym;

2) wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczony na środku pod napisami: RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW;

3) napisy w kolorze czarnym, drukowane różnym krojem czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) MINISTERSTWO FINANSÓW,

c) GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ,

d) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA KONTROLERA;

4) czterocyfrowy numer legitymacji wykonany w technice typograficznej.

Rewers:

1) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym, zawierające elementy widoczne w świetle UV;

2) miejsce na zdjęcie o wymiarach 40 x 30 mm, nanoszone w procesie personalizacji, zaznaczone poddrukiem;

3) znak graficzny "GIIF" wykonany farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne;

4) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko kontrolera;

5) napisy w kolorze czarnym, drukowane jednym krojem czcionki:

a) IMIĘ,

b) NAZWISKO,

c) Okaziciel niniejszej legitymacji jest uprawniony do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.),

d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

6) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Uwagi

1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej obustronnie laminowanej o wymiarach 126 x 86 mm.

2. Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Rdzeń karty o wymiarach 120 x 80 mm jest wykonany z papieru zabezpieczonego chemicznie z bieżącym znakiem wodnym oraz włókienkami aktywnymi w świetle UV. Folia zabezpieczająca posiada znaki widoczne w świetle UV.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).