Drukuj
Dz.U.2017.598
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe
Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437, 1948 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) podmioty uprawnione do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, uzyskanych w drodze czynności i działań przez jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej przy wykonywaniu zadań określonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379), zwanych dalej "środkami narkotycznymi";
2) szczegółowy tryb i warunki przechowywania oraz niszczenia środków narkotycznych.
§  2.  Podmiotami uprawnionymi do niszczenia środków narkotycznych są jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze i Krajowej Administracji Skarbowej wykonujące zadania określone ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z którymi uzyskano środki narkotyczne.
§  3.  Środki narkotyczne przechowuje się w jednostkach organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Krajowej Administracji Skarbowej, w warunkach, w których:
1) nie stanowią one zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego;
2) są zabezpieczone przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych, przez umieszczenie ich w odpowiednio chronionych pomieszczeniach oraz w zamkniętych i zaplombowanych metalowych szafach lub pojemnikach przymocowanych trwale do podłoża.
§  4. 
1.  Jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą ewidencję przechowywanych środków narkotycznych w formie zestawu kart trwale połączonych i kolejno ponumerowanych, sporządzonych pod względem graficznym w sposób ustalony przez kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej czynności i zadania, w trakcie których zostały uzyskane środki narkotyczne.
2.  Ewidencja przechowywanych środków narkotycznych zawiera na karcie tytułowej nazwę i adres jednostki organizacyjnej przechowującej środki narkotyczne, a na pozostałych kartach:
1) w zakresie przychodu środków narkotycznych:
a) liczbę porządkową,
b) datę przyjęcia,
c) nazwę środka narkotycznego,
d) ilość przyjętą, wyrażoną w gramach, sztukach lub w innych jednostkach miary odpowiednich ze względu na rodzaj środka narkotycznego,
e) numer sprawy, w związku z którą uzyskano środki narkotyczne,
f) stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza lub żołnierza:
prowadzącego sprawę, w związku z którą uzyskano środki narkotyczne,
przekazującego środki narkotyczne na przechowanie,
przyjmującego środki narkotyczne na przechowanie,
g) uwagi;
2) w zakresie rozchodu środków narkotycznych:
a) datę wydania,
b) nazwę środka narkotycznego,
c) ilość wydaną, wyrażoną w gramach, sztukach lub w innych jednostkach miary odpowiednich ze względu na rodzaj środka narkotycznego,
d) powód wydania środka narkotycznego,
e) wskazanie decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1,
f) stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza lub żołnierza:
wydającego środki narkotyczne,
pobierającego środki narkotyczne,
g) uwagi.
§  5. 
1.  Ewidencja, o której mowa w § 4 ust. 1, może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem zastosowania oprogramowania identyfikującego dokonywane operacje oraz zapewniającego, że żadne wpisy nie zostaną usunięte, a korekty wpisów będą dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów, w których są określone osoby dokonujące korekty.
2.  W przypadku prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej zachowuje się zakres informacji określony w § 4 ust. 2.
§  6. 
1.  Jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Krajowej Administracji Skarbowej do niszczenia środków narkotycznych bez udziału przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przetwarzania odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954), stosują procedury, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (Dz. U. poz. 236).
2.  W przypadku niszczenia środków narkotycznych przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, niszczenie odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
§  7. 
1.  Niszczenie środków narkotycznych następuje na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej wykonującej czynności operacyjno-rozpoznawcze i Krajowej Administracji Skarbowej wykonującej zadania określone ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Decyzja ta zawiera:
1) nazwę jednostki organizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub Krajowej Administracji Skarbowej;
2) datę i miejsce wydania oraz podstawę prawną decyzji;
3) stopień służbowy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe wydającego decyzję;
4) numer sprawy, w związku z którą uzyskano środki narkotyczne;
5) nazwę środka narkotycznego;
6) powód zniszczenia;
7) wskazanie jednostki organizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub Krajowej Administracji Skarbowej, dokonującej niszczenia, albo przedsiębiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.  Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, zleca się zniszczenie środków narkotycznych, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie albo gdy jednostka organizacyjna Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub Krajowej Administracji Skarbowej nie uzyskała zatwierdzenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego dla własnej procedury postępowania w zakresie niszczenia.
3.  Przed zniszczeniem środka narkotycznego sprawdza się, czy jest on zgodny z nazwą środka narkotycznego, określoną w decyzji, o której mowa w ust. 1.
4.  Przy czynności niszczenia środka narkotycznego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 6 ust. 1, może być obecny przedstawiciel jednostki organizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub Krajowej Administracji Skarbowej.
§  8. 
1.  Zniszczenie środków narkotycznych dokumentuje się protokołem zniszczenia, który zawiera:
1) datę i miejsce zniszczenia;
2) wskazanie decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1;
3) nazwę i ilość zniszczonych środków narkotycznych;
4) wskazanie sposobu zniszczenia środków narkotycznych;
5) stopnie lub stanowiska służbowe, imiona i nazwiska oraz podpisy osób dokonujących zniszczenia i obecnych przy zniszczeniu.
2.  Decyzję o zniszczeniu środków narkotycznych i protokół zniszczenia dołącza się do akt sprawy, w związku z którą uzyskano te środki narkotyczne.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe (Dz. U. poz. 1452), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).