Drukuj
Dz.U.2017.35
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka 2
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1. Rozporządzenie określa:
1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego, zwanego dalej "stażem",
2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności, zwanego dalej "testem"

- w toku postępowania o uznanie nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawach o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) instytucja - jednostkę organizacyjną, w której wnioskodawca odbywa staż lub przystępuje do części praktycznej testu;
2) organ prowadzący postępowanie - ministra właściwego do spraw gospodarki lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.);
3) ustawa - ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
§  3. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie oświadczenie o wyborze odbycia stażu albo przystąpienia do testu, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 lit. c i d oraz ust. 3 ustawy.
Rozdział  2

Staż adaptacyjny

§  4. Staż odbywa się w instytucji właściwej ze względu na rodzaj zawodu, którego dotyczy postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
§  5.
1. Do oświadczenia o wyborze odbycia stażu wnioskodawca dołącza dokument zawierający zobowiązanie instytucji do nawiązania z wnioskodawcą stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o:
1) rodzaju stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;
2) terminie, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;
3) okresie, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;
4) obowiązkach, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;
5) osobie, pod nadzorem której wnioskodawca będzie odbywał staż, zwanej dalej "opiekunem stażu";
6) wstępnym wyliczeniu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu.
3. Organ prowadzący postępowanie, po zaakceptowaniu instytucji wybranej przez wnioskodawcę, przekazuje tej instytucji pisemne potwierdzenie akceptacji. Organ prowadzący postępowanie odmawia zaakceptowania w przypadku braku możliwości realizacji stażu w danej instytucji.
4. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie nie zaakceptował instytucji wskazanej przez wnioskodawcę, wnioskodawca wskazuje inną instytucję do jego odbycia. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
5. Zmiana instytucji może nastąpić w przypadku złożenia do organu prowadzącego postępowanie umotywowanego wniosku przez wnioskodawcę lub kierownika instytucji, nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przepisy ust. 1-4 oraz § 6-10 stosuje się odpowiednio.
7. Instytucja, w której wnioskodawca dotychczas odbywał staż, przekazuje instytucji, w której staż będzie kontynuowany, informację o stopniu realizacji stażu sporządzoną przez dotychczasowego opiekuna stażu, a następnie zatwierdzoną przez kierownika instytucji, w której staż był odbywany.
§  6.
1. Kierownik instytucji wyznacza jako opiekuna stażu osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie ze względu na rodzaj zawodu, którego dotyczy postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
2. Do zadań opiekuna stażu należy:
1) kontrola realizacji stażu;
2) kontrola obecności wnioskodawcy w instytucji w okresie odbywania stażu;
3) sporządzanie i przechowywanie informacji dotyczących przebiegu stażu;
4) pomoc wnioskodawcy w realizacji stażu.
3. Zmiana opiekuna stażu może nastąpić w przypadku:
1) braku możliwości dalszego sprawowania nadzoru nad wnioskodawcą;
2) umotywowanego wniosku złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu;
3) umotywowanego wniosku złożonego przez opiekuna stażu nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu.
4. Zmiany opiekuna stażu dokonuje kierownik instytucji w porozumieniu z organem prowadzącym postępowanie.
§  7.
1. Opiekun stażu wspólnie z kierownikiem instytucji, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, sporządzają pisemną opinię w sprawie przygotowania wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu wraz ze szczegółowym opisem przebiegu stażu.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) informacje na temat prawidłowości wykonywania powierzonych obowiązków;
2) ocenę zdobytej przez wnioskodawcę wiedzy merytorycznej;
3) informację o przygotowaniu albo braku przygotowania wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego wraz z uzasadnieniem.
§  8. Kierownik instytucji przekazuje opinię, o której mowa w § 7, wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
§  9.
1. Instytucja, w której staż ma być odbywany, dokonuje wstępnego wyliczenia kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu na podstawie przewidywanych wydatków związanych z odbywaniem stażu w danej instytucji, ustalonych w oparciu o określony przez organ prowadzący postępowanie zakres stażu, czas trwania stażu i wynagrodzenie opiekuna stażu oraz przewidywane wydatki organizacyjno-techniczne związane ze stażem.
2. Instytucja, w której staż jest odbywany, na dzień zakończenia przez wnioskodawcę stażu wylicza koszty odbywania stażu na podstawie faktycznych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem. Ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu nie może przewyższać wstępnie wyliczonych kosztów odbywania stażu o więcej niż 10%.
3. Jeżeli ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu jest wyższa od wstępnie wyliczonych kosztów, wnioskodawca uiszcza powstałą różnicę na rachunek instytucji w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.
4. Jeżeli ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu jest niższa od wstępnie wyliczonych kosztów, instytucja zwraca wnioskodawcy różnicę w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.
5. Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu, o których mowa w ust. 1, uiszczając z tego tytułu opłatę jednorazowo albo w równych ratach miesięcznych, płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany okres rozliczeniowy, w sposób wskazany przez kierownika instytucji.
6. Opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącona z jego wynagrodzenia.
7. Instytucja dokonuje zwrotu wniesionej opłaty w przypadku nieprzystąpienia wnioskodawcy do odbywania stażu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezależnych i udokumentowanych we wniosku złożonym nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym wnioskodawca miał przystąpić do odbywania stażu.
8. W przypadku przerwania przez wnioskodawcę odbywania stażu z przyczyn od niego niezależnych i udokumentowanych we wniosku instytucja dokonuje zwrotu wniesionej opłaty w części proporcjonalnej do okresu odbycia stażu.
9. Zwrot opłaty następuje w sposób wskazany przez wnioskodawcę we wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
§  10.
1. Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu poprzez kontrolę realizacji stażu, warunków jego odbywania oraz gromadzenie informacji o przebiegu stażu.
2. Na podstawie wyników sprawowanego nadzoru oraz przekazanej opinii, o której mowa w § 7, organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny nabytych umiejętności.
3. Wnioskodawca, który nie uzyskał pozytywnej oceny, o której mowa w ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o ponowne odbycie stażu, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
Rozdział  3

Test umiejętności

§  11. Test przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją", powołana przez organ prowadzący postępowanie, w składzie trzyosobowym. Każda z osób wchodzących w skład komisji posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności i doświadczenie praktyczne w zakresie zagadnień będących przedmiotem testu.
§  12. Test składa się z części teoretycznej i praktycznej.
§  13.
1. Część teoretyczną testu przeprowadza się w formie pisemnego testu, który składa się z nie więcej niż 40 pytań dotyczących wiedzy zawodowej niezbędnej do wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego, opracowanych przez organ prowadzący postępowanie.
2. Czas przeznaczony na rozwiązanie pisemnego testu w jego części teoretycznej jest wyznaczany i podawany do wiadomości wnioskodawcy przez przewodniczącego komisji.
3. Czas wyznaczony na rozwiązanie pisemnego testu jest jednakowy dla każdego wnioskodawcy, odpowiednio do wnioskowanego zawodu regulowanego.
§  14.
1. Część praktyczna testu polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznych, zgodnie z zakresem określonym przez organ prowadzący postępowanie i adekwatnym dla wnioskowanego zawodu regulowanego.
2. Część praktyczna testu przeprowadzana jest w instytucji wskazanej przez wnioskodawcę i zaakceptowanej przez organ prowadzący postępowanie, po uprzedniej zgodzie wyrażonej na piśmie przez jej kierownika. Organ prowadzący postępowanie odmawia zaakceptowania w przypadku braku możliwości sprawdzenia umiejętności praktycznych z zakresu wnioskowanego zawodu regulowanego.
3. W przypadku niezaakceptowania przez organ prowadzący postępowanie instytucji wskazanej przez wnioskodawcę wnioskodawca lub organ prowadzący postępowanie wskazuje inne miejsce przeprowadzenia części praktycznej testu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Część praktyczna testu trwa nie dłużej niż 180 minut.
§  15. O terminie i miejscu przeprowadzenia teoretycznej i praktycznej części testu, o kosztach jego przeprowadzenia oraz o trybie ponoszenia związanych z tym opłat organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem jego przeprowadzenia.
§  16.
1. Koszty przeprowadzenia testu są ustalane na podstawie faktycznych wydatków ponoszonych przez organ prowadzący postępowanie.
2. Koszty przeprowadzenia testu ustala się jako sumę:
1) kosztów obsługi technicznej;
2) kosztów przygotowania testów pisemnych;
3) kosztów wynagrodzenia członków komisji;
4) kosztów związanych z potrzebą zapewnienia właściwych warunków lokalowych.
§  17. Opłatę za przeprowadzenie testu wnioskodawca wnosi w sposób wskazany przez organ prowadzący postępowanie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 15, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia testu.
§  18.
1. Przed przystąpieniem do testu wnioskodawca okazuje komisji dokument poświadczający tożsamość oraz dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie testu.
2. Niedokonanie opłaty za przeprowadzenie testu powoduje niedopuszczenie wnioskodawcy do testu.
§  19.
1. Część teoretyczna testu zostaje zaliczona, gdy wnioskodawca udzieli poprawnej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań.
2. Część praktyczna testu zostaje zaliczona, gdy wnioskodawca wykaże się umiejętnościami praktycznymi właściwymi dla wnioskowanego zawodu regulowanego.
3. Za pozytywny wynik testu uznaje się zaliczenie zarówno jego części teoretycznej, jak i praktycznej.
§  20.
1. Po przeprowadzeniu części teoretycznej i praktycznej testu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków komisji oraz czas rozpoczęcia i zakończenia testu. Do protokołu załącza się pytania części teoretycznej testu, wykaz czynności sprawdzających umiejętności praktyczne wykonanych w ramach części praktycznej testu, listę osób przystępujących do testu oraz końcowe wyniki.
3. O wyniku testu organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu.
§  21. Wnioskodawca, który brał udział w przeprowadzonym teście, może za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zwrócić się do komisji o ponowne sprawdzenie wyniku testu. Wniosek w tej sprawie, w postaci papierowej lub elektronicznej, składa się do organu prowadzącego postępowanie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników testu.
§  22.
1. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu w wyznaczonym terminie, może ponownie do niego przystąpić w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie.
2. W przypadku nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie z udokumentowanych i niezależnych od wnioskodawcy przyczyn ponowne przystąpienie do testu następuje bez ponownego ponoszenia przez wnioskodawcę opłaty za przeprowadzenie testu.
3. Do ponownego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy § 11-21.
§  23.
1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za przeprowadzenie testu w przypadku nieprzystąpienia wnioskodawcy do testu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezależnych i udokumentowanych we wniosku złożonym nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym wnioskodawca miał przystąpić do testu.
2. Zwrot wniesionej opłaty za przeprowadzenie testu następuje także w przypadku złożenia przez wnioskodawcę, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu, pisemnej rezygnacji z jego przeprowadzenia.
3. Zwrot opłaty za przeprowadzenie testu następuje w sposób wskazany przez wnioskodawcę we wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
4. Do wnioskodawcy, który otrzymał zwrot wniesionej opłaty za przeprowadzenie testu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisu § 22 ust. 2.
Rozdział  4

Przepis przejściowy i końcowy

§  24. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH NALEŻĄCYCH DO DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GOSPODARKA

1. Obsługujący dźwigi.

2. Obsługujący dźwignice.

3. Konserwator dźwigów.

4. Konserwator dźwignic.

5. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

6. Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

7. Napełniający zbiorniki przenośne.

8. Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych.

9. Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych.

10. Monter rusztowań.

11. Pirotechnik.

12. Specjalista ds. oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

13. Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

14. Rusznikarz.

15. Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka (Dz. U. poz. 1533), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).