Drukuj
Dz.U.2017.280
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
Na podstawie art. 7e ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. poz. 1867) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
ZAŁĄCZNIK

WIA-WN WNIOSEK O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ (WIA)

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).