Drukuj
Dz.U.2017.270
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1879) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 2 w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 2, w § 4, w § 5 oraz w § 6, w różnym przypadku, wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek

o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego*

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).