Drukuj
Dz.U.2017.264
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r.
Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. 1 , strony zatwierdziły zmiany do Załącznika nr 1 do powyższej konwencji w drodze pisemnych konsultacji.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 konwencji zmiany do Załącznika nr 1 weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych stron konwencji dnia 11 stycznia 2017 r. 2

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rzeczpospolita Polska była związana następującymi zmianami Załącznika nr 1:

1) zmienionym Załącznikiem nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. 3 , który obowiązywał od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
2) zmienionym Załącznikiem nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonym w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r. 4 , który obowiązywał od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;
3) zmienionym Załącznikiem nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. 5 , który obowiązywał od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
4) zmienionym Załącznikiem nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonym w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r. 6 , który obowiązywał od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
1 Tekst Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. poz. 999.
2 Zgodnie z art. 34 ust. 4 konwencji Republika Czeska złożyła zastrzeżenie dotyczące daty obowiązywania w stosunku do Republiki Czeskiej zmienionego Załącznika nr 1. Zastrzeżenie dostępne jest na stronie depozytariusza konwencji: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31037&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
3 Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 1243.
4 Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2014 r. poz. 343.
5 Zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015 r., zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 79.
6 Zmieniony Załącznik nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 paździer nika 2005 r., zatwierdzony w Paryżu w dniach 29 i 30 października 2015 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 332.