Drukuj
Dz.U.2017.2094
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur z siedzibą w Warszawie, o numerze identyfikacyjnym REGON 000136780 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 525 000 94 47, utworzonemu rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (Dz. U. poz. 1787 oraz z 2007 r. poz. 509), zwanemu dalej "Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2.  Instytut używa nazwy "Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy".
3.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§  2.  Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:
1) nauk społecznych i humanistycznych oraz przystosowywanie ich do zastosowania w praktyce;
2) wdrażania wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie ekonomii i finansów;
3) monitorowania skutków kryzysów gospodarczych i finansowych, analizowania przyczyn ich powstawania oraz przedstawiania propozycji ich zapobiegania.
§  3. 
1.  Do zadań Instytutu należy:
1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych dotyczących polityki gospodarczej;
2) prowadzenie prac analitycznych w zakresie skutków ekonomicznych procesu cyfryzacji produkcji;
3) analizowanie dokonań w dziedzinie ekonomii i finansów oraz dokonywanie oceny ich zastosowania w praktyce;
4) podejmowanie działalności dotyczącej doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, w zakresie ekonomii i finansów;
5) współpraca z innymi podmiotami dotycząca doskonalenia metod badawczych, w szczególności metod ilościowych, w tym zastosowanie informatyki w ekonomii, oraz modelowania matematycznego;
6) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań ekonomicznych oraz interdyscyplinarnych służących integracji rezultatów badań poszczególnych dziedzin nauki z właściwymi dziedzinami ekonomii;
7) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z zakresem działania Instytutu;
8) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu;
9) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz z popularyzacją wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez inne podmioty;
10) organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;
11) monitorowanie wdrażania koncepcji zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego, szczególnie w zakresie aktywizacji zawodowej i kapitałowej społeczeństwa;
12) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej.
2.  Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla poprawy jakości życia obywateli, należy:
1) opracowywanie i opiniowanie z punktu widzenia skutków ekonomicznych standardów, produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów z punktu widzenia:
a) wymagań polityki przemysłowej i procesu cyfryzacji produkcji,
b) wymagań jednolitego rynku europejskiego,
c) wymagań konkurencyjności oferty eksportowej na rynku globalnym;
2) monitorowanie oraz zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne w sferze makroekonomicznej:
a) modelowanie ekonometryczne oraz prognozowanie rezultatów wieloletnich planów rozwoju gospodarczego kraju, w tym programów regionalnych, za pomocą modelu głównego i szeregu podmodeli dedykowanych wybranym aspektom polityki gospodarczej oraz zagadnieniom sektorowym i regionalnym,
b) ocena procesów regulacji gospodarczych,
c) ocena i rekomendacje polityk migracyjnych w kontekście kondycji polskiej gospodarki,
d) monitorowanie wydatków państwa zgodnie ze standardami oraz praktykami krajowymi i międzynarodowymi,
e) monitorowanie wpływu finansów publicznych na rozwój gospodarki.
§  4.  Źródłem finansowania zadań Instytutu jako państwowego instytutu badawczego są środki finansowe:
1) uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
2) uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
3) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;
4) przyznawane w formie dotacji celowej w ramach środków budżetowych, które pozostają w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki;
5) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
6) uzyskiwane z innych źródeł.
§  5.  Dysponentem środków budżetowych na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.