Drukuj
Dz.U.2017.1896
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego przyznawanego w zamian za umundurowanie oraz ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania w Inspekcji Transportu Drogowego
Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie;
2) elementy umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika;
3) tryb przyznawania, przypadki odmowy przyznania oraz terminy wypłacania równoważnika;
4) wysokość, warunki przyznawania i terminy wypłaty ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania.
§  2.  Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, zwanego dalej "równoważnikiem", oraz elementy umundurowania stanowiące podstawę do jej określenia określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Równoważnik przyznaje się uprawnionemu do umundurowania na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanemu dalej "uprawnionym", który:
1) złożył pisemny wniosek o rezygnację z poboru poszczególnych elementów umundurowania i wypłatę równoważnika odpowiednio w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego albo wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, oraz
2) nie pobrał poszczególnych elementów umundurowania w okresie odpowiadającym okresowi ich używalności.
2.  Wniosek składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem nabycia uprawnienia do ponownego przydziału poszczególnych elementów umundurowania.
3.  Wniosek uprawnionego:
1) inspektora Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz zastępcy wojewódzkiego inspektora transportu drogowego akceptuje bezpośredni przełożony,
2) wojewódzkiego inspektora transportu drogowego akceptuje osoba go zastępująca,
3) Głównego Inspektora Transportu Drogowego akceptuje osoba go zastępująca albo dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

- uzależniając jego akceptację od stanu posiadanych przez wnioskującego poszczególnych elementów umundurowania.

4.  W przypadku nieświadczenia pracy przez uprawnionego przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, niebędący okresem korzystania z urlopu wypoczynkowego, równoważnik przyznawany jest proporcjonalnie do okresu świadczenia pracy.
§  4.  Równoważnika nie przyznaje się w przypadku:
1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania - za okres ich używalności;
2) wydania poszczególnych elementów umundurowania - za okres ich używalności;
3) nieuzyskania akceptacji, o której mowa w § 3 ust. 3.
§  5. 
1.  Równoważnik wypłaca się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące po upływie okresu odpowiadającego okresowi używalności poszczególnych elementów umundurowania.
2.  W przypadku pobrania przez uprawnionego poszczególnych elementów umundurowania w trakcie okresu odpowiadającego okresowi ich używalności, równoważnik wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie pobrał tych elementów umundurowania, liczonego w pełnych miesiącach.
3.  W przypadku wygaśnięcia uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, równoważnik wypłaca się z dniem wygaśnięcia tego uprawnienia, w wysokości obliczonej proporcjonalnie do okresu odpowiadającego okresowi używalności poszczególnych elementów umundurowania.
§  6. 
1.  Ryczałt pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania, zwany dalej "ryczałtem", wypłaca się uprawnionemu na pisemny wniosek złożony odpowiednio w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego albo wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego w terminie:
1) do dnia 10 czerwca - za pierwsze półrocze;
2) do dnia 10 grudnia - za drugie półrocze.
2.  Ryczałt wypłaca się uprawnionemu w roku kalendarzowym w dwóch ratach w terminie:
1) do dnia 30 czerwca - za pierwsze półrocze;
2) do dnia 31 grudnia - za drugie półrocze.
§  7. 
1.  Wysokość ryczałtu w roku kalendarzowym wynosi 350 zł.
2.  W przypadku uprawnionego wykonującego czynności służbowe z wykorzystaniem motocykla wysokość ryczałtu w roku kalendarzowym wynosi 450 zł.
3.  W przypadku:
1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania,
2) wygaśnięcia uprawnienia do zaopatrzenia w elementy umundurowania przed upływem okresu ich używalności - ryczałt przysługuje w wysokości obliczonej proporcjonalnie do czasu trwania tego uprawnienia.
4.  W przypadku nieświadczenia pracy przez uprawnionego przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, niebędący okresem korzystania z urlopu wypoczynkowego, ryczałt przysługuje w wysokości obliczonej proporcjonalnie do okresu świadczenia pracy.
§  8.  Uprawniony posiadający elementy umundurowania, których okres używalności upływa w okresie krótszym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia, może złożyć wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 i § 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 2
ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY UMUNDUROWANIA

Lp.WyszczególnienieJednostka miaryWysokość równoważnika w zł za jednostkę miary za okres używalności
1Czapka gabardynowaszt.82,00
2Biały pokrowiec na czapkęszt.13,00
3Czapka z daszkiem typu sportowegoszt.23,99
4Czapka zimowa służbowa typu sportowegoszt.46,74
5Kask motocyklistyszt.829,50
6Krawatszt.20,00
7Szalikszt.22,90
8Koszula z długimi rękawamiszt.44,00
9Koszula z krótkimi rękawamiszt.41,00
10Koszula poloszt.62,80
11T-shirtszt.12,60
12Marynarka gabardynowaszt.371,05
13Marynarka z tropikuszt.354,41
14Bluza polowaszt.175,00
15Bluza typu polar z obszyciami/sweterszt.157,32
16Pochewki z dystynkcjami na pagonyszt.15,42
17Oznaka Inspekcji Transportu Drogowegoszt.7,00
18Identyfikator imiennyszt.12,96
19Kurtka 3/4szt.254,61
20Kurtka motocyklistyszt.600,00
21Kamizelka ostrzegawczaszt.46,00
22Pas głównyszt.47,00
23Rękawice zimowepara45,00
24Rękawice motocyklistypara135,00
25Płaszczszt.730,00
26Spodnie gabardynoweszt.120,00
27Spodnie z tropikuszt.120,00
28Spódnica gabardynowaszt.116,85
29Spódnica z tropikuszt.108,37
30Spodnie poloweszt.166,50
31Spodnie motocyklistyszt.579,99
32Skarpety do obuwia polowegopara4,22
33Półbuty koloru czarnegopara82,41
34Półbuty koloru czarnego - pantoflepara82,41
35Buty polowe zimowepara172,20
36Buty polowe letniepara172,20
37Półbuty damskie wyjściowepara140,00
38Buty motocyklistypara479,00
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 892), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 945) utraciło moc z dniem 2 sierpnia 2012 r.