Drukuj
Dz.U.14.329
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
Na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;
2) przypadki uzasadniające zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej zwrotu;
3) wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2) kandydat - osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
3) Komisja - Państwową Komisję Kwalifikacyjną, o której mowa w art. 191 ust. 3 ustawy;
4) minister - ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
5) ministerstwo - urząd obsługujący ministra;
6) zespół kwalifikacyjny - zespół, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 197 pkt 1-5 ustawy.
§  3.
1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na rachunek bankowy ministerstwa, którego numer jest udostępniony na stronie internetowej ministerstwa.
2. Opłatę wnosi się nie później niż w dniu złożenia wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
§  4.
1. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:
1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "etapem wstępnym" - 250 zł;
2) w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym dalej "egzaminem":
a) za część pisemną egzaminu - 450 zł,
b) za część ustną egzaminu - 450 zł.
2. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat wnosi w całości za etap wstępny i za egzamin.
3. W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części pisemnej i ustnej egzaminu wysokość opłaty za egzamin wynosi 450 zł odpowiednio za każdą część egzaminu.
4. W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części ustnej egzaminu wysokość opłaty wynosi 450 zł.
5. W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 250 zł.
§  5.
1. Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi:
1) za całość postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy kandydat nie później niż na 7 dni przed terminem etapu wstępnego wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2) za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:
a) nie został dopuszczony do egzaminu,
b) nie później niż na 7 dni przed terminem części pisemnej egzaminu wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu;
3) za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:
a) nie stawił się na części pisemnej egzaminu,
b) zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym,
c) wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem tej części egzaminu.
2. Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega również zwrotowi:
1) za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do części pisemnej egzaminu,
2) za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do tej części egzaminu

- jeżeli nastąpiło to z przyczyn losowych, a kandydat złożył udokumentowany wniosek o zwrot wniesionej opłaty w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu, do których kandydat nie przystąpił.

§  6.
1. W przypadkach, o których mowa w § 5, wniesioną opłatę za postępowanie kwalifikacyjne albo odpowiednią jego część zwraca się na wskazany przez kandydata numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.
2. Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego lub jego części, do których kandydat nie przystąpił lub do których nie został dopuszczony.
3. Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 2, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kandydata wniosku o zwrot wniesionej opłaty.
§  7. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi:
1) za przeprowadzenie etapu wstępnego:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 5% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 4,4% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2) za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 7,44% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata,
b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 6,84% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata;
3) za przeprowadzenie części ustnej egzaminu:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 10,6% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, lub ust. 4, za każdego egzaminowanego kandydata,
b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 10,1% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, lub ust. 4, za każdego egzaminowanego kandydata;
4) w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 12,22% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5,
b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 9,8% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5.
§  8. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności - dla osoby wykonującej zadania przewodniczącego Komisji, wynosi 0,9% opłat, o których mowa w:
1) § 4 ust. 1 pkt 1 - za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2) § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 - za każdego egzaminowanego kandydata;
3) § 4 ust. 5 - za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. Nr 113, poz. 752 oraz z 2013 r. poz. 10), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).