Drukuj
Dz.U.96.113.541
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 3 września 1996 r.
w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion.
Na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 1990 r. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz tryb nadawania tym jednostkom imion.
§  2. Sztandar może być nadany następującym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej:
1) Komendzie Głównej Straży Granicznej,
2) oddziałom Straży Granicznej,
3) ośrodkom szkolenia Straży Granicznej.
§  3.
1. Imię może być nadane następującym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej:
1) oddziałom Straży Granicznej,
2) ośrodkom szkolenia Straży Granicznej,
3) dywizjonom Straży Granicznej,
4) strażnicom Straży Granicznej,
5) granicznym placówkom kontrolnym Straży Granicznej.
2. Jednostce organizacyjnej Straży Granicznej może być nadane imię:
1) oddziału formacji granicznej lub jednostki wojskowej szczególnie zasłużonej w walkach o ochronę granic Państwa Polskiego albo
2) regionu bohatersko wsławionego walką o utrzymanie polskości, bezpośrednio związanego terenem służbowego działania jednostki organizacyjnej, albo
3) osoby nie żyjącej, szczególnie zasłużonej w ochronie granicy państwowej, zajmującej poczesne miejsce w tradycji Narodu Polskiego.
Rozdział  2

Wzór sztandaru

§  4. Sztandar jednostki organizacyjnej Straży Granicznej składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
§  5.
1. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu, koloru białego po stronie głównej, a zielonego po stronie odwrotnej. Po obu stronach płatu znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy biała i czerwona ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, barwa zielona ustalona dla emblematu Straży Granicznej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.
2. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, na czerwonym tle znajduje się owalny wieniec z liści laurowych otwartych w górnej części, haftowany srebrnym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w odrębnych przepisach, głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce owalne z liści laurowych, haftowane srebrnym szychem, a w ich polach litery "SG" haftowane złotym szychem. Wzór strony głównej płata sztandaru określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
3. Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, na czerwonym tle znajduje się owalny wieniec otwarty w górnej części, którego prawe ramię wykonane jest z liści dębowych, a lewe z liści laurowych, haftowane srebrnym szychem. W dolnej części wieńca, na złączeniu ramion, znajdują się litery "SG" haftowane złotym szychem. W środku wieńca jest umieszczony w trzech wierszach napis "BÓG HONOR OJCZYZNA", haftowany złotym szychem. Wewnątrz lewego ramienia krzyża umieszczona jest nazwa jednostki organizacyjnej, haftowana wielkimi literami, a wewnątrz prawego ramienia wyrazy "STRAŻY GRANICZNEJ". W dolnym ramieniu krzyża umieszczone jest imię nadane jednostce organizacyjnej, haftowane wielkimi literami. Całość haftowana złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce z liści laurowych i dębowych, haftowane srebrnym szychem. W dolnej części wieńców, na złączeniu ramion, znajdują się litery "SG" haftowane złotym szychem. W polach wieńców mogą być umieszczone herby miejscowości i symbole związane z historią jednostki organizacyjnej oraz emblematy lub inicjały fundatorów sztandaru. Wzór strony odwrotnej płata sztandaru określają załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.
§  6.
1. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.
2. Na przedniej ścianie podstawy jest umieszczona nazwa jednostki organizacyjnej lub jej inicjały. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.
3. Wzór głowicy sztandaru określają załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.
§  7.
1. Drzewce sztandaru jest sporządzone z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca jest umieszczona głowica, na dolnym - stożkowate okucie z metalu białego. Długość drzewca sztandaru określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Na drzewcu mogą być umieszczone gwoździe pamiątkowe.
§  8.
1. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru.
2. Na sztandarach jednostek organizacyjnych odznaczonych orderami wojennymi umieszcza się pod szarfą o barwach Rzeczypospolitej Polskiej szarfy ze wstęg tych orderów.
Rozdział  3

Tryb nadawania sztandaru jednostce organizacyjnej Straży Granicznej

§  9.
1. Sztandar jednostce organizacyjnej nadaje Minister Spraw Wewnętrznych aktem nadania, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Sztandar wraz z aktem nadania wręcza jednostce organizacyjnej Minister Spraw Wewnętrznych lub, w jego imieniu, Komendant Główny Straży Granicznej.
§  10.
1. Sztandar - za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej - może być ufundowany.
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, w akcie nadania sztandaru wymienia się fundatora.
§  11.
1. Sztandar znajduje się na stałe w jednostce organizacyjnej, której został nadany.
2. W razie rozwiązania jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2 lub 3, pozostały po niej sztandar przekazuje się do Komendy Głównej Straży Granicznej.
Rozdział  4

Tryb nadawania imion jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej

§  12. Imię jednostce organizacyjnej Straży Granicznej nadaje Minister Spraw Wewnętrznych aktem nadania, na wniosek komendanta tej jednostki organizacyjnej.
§  13.
1. Inicjatywę nadania imienia jednostce organizacyjnej Straży Granicznej podejmują funkcjonariusze pełniący w tej jednostce organizacyjnej służbę stałą lub przygotowawczą. Funkcjonariusze ci zbierają i opracowują odpowiednie materiały historyczne (biograficzne) oraz przeprowadzają konsultację z zainteresowanymi organami, osobami lub środowiskami.
2. Inicjatywa, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania pisemnej akceptacji odpowiednio:
1) władz organizacji kombatanckich zrzeszających weteranów oddziału formacji granicznej lub jednostki wojskowej, której nadania imienia dotyczy inicjatywa,
2) rady gminy i wojewody właściwych terytorialnie dla regionu, którego nadania imienia dotyczy inicjatywa,
3) najbliższej rodziny osoby, której nadania imienia dotyczy inicjatywa.
§  14. Wniosek o nadanie imienia, zawierających historyczne uzasadnienie nadania wnioskowanego imienia, wraz z pisemną akceptacją, o której mowa w § 13 ust. 2, komendant jednostki organizacyjnej składa Ministrowi Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego Straży Granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej opiniuje wniosek i następnie przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  15. Jednostki organizacyjne, którym nadano sztandary i imiona przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują te sztandary i imiona na mocy dotychczasowych aktów nadania.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI Nr 1-4

SZTANDAR JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

(pominięte)

ZAŁĄCZNIKI Nr 5-6

GŁOWICA SZTANDARU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

(pominięte)