Drukuj
Dz.U.33.73.539
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 16 września 1933 r.
o zmianie granic miasta Włodzimierza w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92), w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895), zarządzam co następuje:
§  1. Z gminy wiejskiej Werba w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem wyłącza się miejscowości: wieś Szystów o obszarze 329.94 ha, folwark Zarzecze (Nowozarzecze) wraz z leśniczówką Długa Łoza o obszarze 691,23 ha, kol Pomirki o obszarze 91,11 ha, kol. Handżaba o obszarze 25,13 ha, wieś Poniczów o obszarze 282,61 ha i folw. Poniczów o obszarze 56,48 ha - i włącza się do gminy miejskiej Włodzimierz w powiecie włodzimierskim, województwie wołyńskiem.

Granica tak rozszerzonego miasta Włodzimierza jest następująca: rozpoczynając się na północno-zachodzie w punkcie, w którym strumyk Piwnik przecina drogę państwową Nr. 7 biegnie w kierunku północno - wschodnim po linji tegoż strumyka do punktu skrzyżowania wspomnianego strumyka z drogą wiodącą z Worczyna do Włodzimierza.

Dalej na południowy - wschód po drodze, wiodącej ze wsi Worczyn do m. Włodzimierza. Od powyższej drogi, przy przedmieściu m. Włodzimierza - Sterwiaga, zwraca w kierunku wschodnim po drodze o nazwie "Zwykła Ścianka". W punkcie skrzyżowania tej drogi z drogą wiodącą do kolonji Anusin zwraca pod prostym kątem w kierunku północnym, biegnąc ta drogą do punktu, w którym zwraca ona w kierunku zachodnim. Dalej granica biegnie w kierunku północnym granicząc z gruntami kolonji Anusin aż do przecięcia się granic gruntów kol. Anusin i kol. Kalinówka. Stąd idzie w kierunku wschodnim po linji łamanej rowem granicznym gruntów kol. Kalinówka aż do drogi państwowej Nr. 6/3 Włodzimierz Luboml. Następnie zwraca się w kierunku południowym i biegnie po tejże drodze państwowej Nr. 6/3 do drogi wiodącej do kolonji Marcelówka. W tem miejscu powraca w kierunku północno-wschodnim, wschodnim i południowo - wschodnim po drodze idącej granicami gruntów kolonji Andresówka, Stefanówka i Helenówka. Dalej przecina tor kolejowy Włodzimierz Kowel, dochodząc do gruntów kolonji Marcelówka. Następnie biegnie w kierunku południowo - wschodnim w linji łamanej, granicząc z gruntami kolonji Marcelówka i dochodzi do granicy gruntów kolonji Kociór, gdzie zwraca w kierunku zachodnim i biegnie po drodze powiatowej Włodzimierz Dominopol do granicy gruntów wsi Sinolarze. Dalej w kierunku południowym przechodzi drogę polną ponad granicą gruntów kolonji Smolarze, a następnie w kierunku południowo - zachodnim biegnie po drodze z kol. Smolarze do Poniczowa. Dalej w kierunku, południowo-wschodnim i południowym biegnie po linji łamanej rowem ponad gruntami kol. Barbarówka, dochodząc do rzeczki Ryławica. W tym punkcie zwraca w kierunku wschodnim i biegnie po rzeczce Ryławica aż do granicy gruntów kolonji Chobułtów. Tu znowu zwraca w kierunku południowo - wschodnim i w linji prostej biegnie po granicy gruntów kolonji Chobułtów. Przecina następnie tor kolejowy Włodzimierz Wojnica i dochodzi do punktu granicznego gruntów kolonji Chobułtów i majątku Felemicze, gdzie zwraca w kierunku zachodnim dochodząc do drogi państwowej Nr. 7 Włodzimierz Łuck, biegnąc ponad gruntami majątku Falemicze. Dalej w kierunku północno - zachodnim biegnie po wspomnianej drodze państwowej Nr. 7 ponad gruntami wsi Falemicze aż do punktu granicznego gruntów wsi Falemicze i przedmieścia m. Włodzimierza Kabaczek. W tem miejscu zwraca w kierunku południowo-zachodnim i w linji łamanej biegnie po granicy gruntów wsi Falemicze, majątku Falemicze, parafji w Zimnem i majątku Falemicze, przecinając tor kolejowy Włodzimierz Sokal, poczem powraca w kierunku północno - zachodnim do drogi wojewódzkiej Włodzimierz Horochów. Następnie biegnie w kierunku południowo - zachodnim, przecina rzekę Ług, poczem po granicy gruntów wsi Zimna linją łamaną zwraca się znowu do rzeki Ług i od punktu przecięcia się z nią idzie po tejże rzece na południowo-zachód, granicząc z gruntami wsi Zimno aż do punktu, w którym wspomniane grunta przechodzą na lewy brzeg rzeki Ług i tu linją łamaną w ogólnym kierunku południowo - zachodnim biegnie do punktu granicznego gruntów wsi Zimno i Horyczów. Dalej biegnie w kierunku zachodnim i południowo - zachodnim początkowo ponad gruntami wsi Horyczów, a następnie drogą do kol. Nowojanka po granicy gruntów wsi Horyczów i Zofjówka. W punkcie załamania się tej drogi na południe, powraca w kierunku północno - zachodnim po granicy gruntów kol. Zofjówka i kol. Nowojanka dochodząc do drogi państwowej Nr. 7/1 Włodzimierz Zdżary. W tem miejscu, powraca w kierunku północno-wschodnim biegnąc powyższą drogą ponad gruntami majątku Nowosiółki gm. Chotiaczów. Następnie porzuca tę drogę i biegnie linją łamaną po granicy gruntów majątku Nowosiółki do powtórnego spotkania się ze wspomnianą wyżej drogą, skąd po drodze tej w kierunku północno - wschodnim dochodzi do punktu, w którym grunta majątku Nowosiółki odbiegają od tej drogi. Następnie wspomnianą granicą zawraca w kierunku północno-zachodnim ponad gruntami majątku Nowosiółki i biegnie do punktu granicznego gruntów majątku Nowosiółki i wsi Nowosiółki. Stąd w kierunku zachodnim biegnie po granicy gruntów wsi i majątku Nowosiółki i dochodzi do punktu granicznego gruntów majątku Nowosiółki i wsi Chrypalicze, aby pójść w kierunku północnym do rzeki Ług. Następnie po rzece Ług i ponad tą rzeką po prawym jej brzegu biegnie ponad gruntami wsi Chrypalicze, Mikulicze i Chrypalicze dochodząc po przecięciu toru kolejowego Włodzimierz Zawada do wspomnianego na wstępie punktu na drodze państwowej Nr. 7.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1933 r.