Zmiany te dotyczą:
1. Dla wszystkich operatorów w sektorze lotniczym, uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji, wydłużenia terminów:
- składania zweryfikowanych raportów dotyczących wielkości emisji za rok 2013 do dnia 31 marca 2015 r.,
- rozliczania wielkości emisji za rok 2013 w Rejestrze Unii do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Oznacza to, że operatorzy w sektorze lotniczym dopiero w kolejnym roku będą wypełniać swoje obowiązki w odniesieniu do emisji za rok 2013.

2. Wyłączenia w latach 2013-2016 z obowiązku monitorowania, raportowania i rozliczania wielkości emisji w odniesieniu do emisji pochodzących z lotów do lotnisk znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i lotów z tych lotnisk. Dodatkowo z systemu wykluczono loty pomiędzy lotniskami zlokalizowanymi wewnątrz EOG a terenami najbardziej oddalonymi należącymi do EOG. Wymogi wynikające z dyrektywy 2003/87/WE uznaje się za spełnione w odniesieniu do wyłączonych lotów, w związku z czym operatorzy w sektorze lotniczym, uczestniczący w systemie handlu uprawnieniami do emisji, nie będą mieli obowiązku monitorowania takich lotów.

(www.mos.gov.pl)