1. Pracownicy po wejściu w Życie niniejszego Układu będą otrzymywać nagrody jubileuszowe w oparciu o następujące zasady: a) Prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje Pracownikowi, który przepracował w Spółce co najmniej 5 lat. b) Do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się wszystkie udokumentowane okresy zatrudnienia Pracownika. c) Wypłata pierwszej nagrody następuje po 25 latach pracy, a następne wypłaty nagrody następują co 5 kolejnych lat. (...) f) Wysokość nagrody wynosi: Ilość lat pracy % podstawy Po 25 latach 250% Po 30 latach 300% Po 35 latach 350% Po 40 latach 400% Po 45 latach 450% Po 50 latach 500% Po każdych następnych 5 latach pracy przysługuje dodatkowo 100% podstawy."

Pytanie:
Czy pracownik, który osiągnie np. 25 lat stażu ogólnego w okresie pierwszych pięciu lat zatrudnienia w Spółce, traci prawo do nagrody jubileuszowej za 25 letni staż (w związku z nie spełnieniem warunku przepracowania 5 lat w Spółce)?
Czy też nabędzie do niej prawo w momencie spełnienia drugiego warunku (5 lat w Spółce), tj. nagroda będzie wypłacona z przesunięciem?
Czy w tym przypadku kolejne nagrody powinny być wypłacone zgodnie ze stażem (kolejno 30, 35, itd. lat), czy też co 5 lat licząc od momentu wypłaty "przesuniętego" jubileuszu?
Przykład: Pracownik Y został zatrudniony w kwietniu 2011 r. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami 25 lat stażu osiągnął we wrześniu 2011 r.
Czy pracownik powinien dostać w roku 2016 najpierw jubileusz za 25 lat (w kwietniu po upływie 5 lat pracy w Spółce) i następnie jubileusz za 30 lat pracy we wrześniu 2016 r.?
Czy też powinien on dostać tylko jubileusz za 30 lat stażu?

Odpowiedź:
Jeśli pracownik nie należy do żadnej z grup zawodowych, której zasady wynagradzania i przyznawania dodatkowych świadczeń zostały ustalone w ustawie lub rozporządzeniu, świadczenia te będą przysługiwały pracownikowi tylko jeśli zostanie to przewidziane w umowie o pracę lub przepisach wewnątrzzakładowych. W tym przypadku pracodawca może dowolnie kształtować warunki przyznawania nagrody jubileuszowej, a więc np. okresy zatrudnienia wliczane do stażu pracy, a także terminy i zasady wypłacania nagrody.

Uzasadnienie:
Jeśli prawo do nagrody jubileuszowej wynika z postanowień układu zbiorowego to z postanowień układu zbiorowego powinno wynikać czy pracownik, który osiągnie 25 lat stażu ogólnego w okresie pierwszych pięciu lat zatrudnienia w Spółce, traci bezpowrotnie prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Niezależnie od tego, czy pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat, prawo do nagród kolejnych nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody, a więc w dniu w którym upływa wymagany okres zatrudnienia. A zatem jeśli prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy pracownik nabył np. we wrześniu 2011 r., prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy nabędzie po 5 latach, a więc we wrześniu 2016 r.