Pytanie:
Czy wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości podlega opłacie skarbowej?

Odpowiedź:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej p.g.k. ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów należy do zadań własnych gminy. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości – zob. art. 47a ust. 3 p.g.k.

Zgodnie zaś z art. 47a ust. 5 p.g.k. wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania. Ustalenie numerów porządkowych następuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanych oraz wymaga zawiadomienia właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego powinien zawierać, zgodnie z art. 47a ust. 6 p.g.k. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres; określenie przedmiotu wniosku oraz informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Z przepisów p.g.k. oraz przepisów ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – dalej u.o.s. nie wynika, aby wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości podlegał opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegać będzie natomiast, na ogólnych zasadach zawartych w u.o.s., wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami