Tworzenie spółek wodnych

Środowisko

Spłka wodna to posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna działająca w celu zaspakajania, wskazanych ustawą Prawo wodne, potrzeb z zakresu gospodarowania wodami. Spłka wodna jest formą...

19.05.2008

Polskie oznaczenia ekologiczne

Środowisko

Pierwszym polskim oznaczeniem ekologicznym był promocyjny znak Zielone Płuca Polski. Powstał on ponad 20 lat temu jako inicjatywa regionalna. Znakiem tym mogą być oznaczane nie tylko podmioty...

05.05.2008

Odpowiedzialność za powstanie szkody w lasach

Środowisko

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością za powstanie szkody w lasach nie zostały odrębnie uregulowane w ustawie z dnia z dnia 28 września o lasach. Jednostka organizacyjna, osoba fizyczna lub osoba...

21.04.2008

Plan urządzenia lasu

Środowisko

Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarki leśnej, opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby...

07.04.2008

Nowelizacja ustawy o odpadach

Środowisko

Trwają prace legislacyjne nad kolejnym projektem ustawy zmieniającej ustawę o odpadach. Planuje się zmiany we wszystkich rozdziałach, poczynając od zawartych w pierwszym rozdziale przepisw oglnych...

24.03.2008