"Zmiany można podzielić na dwie najważniejsze części. Pierwsza dotyczy kwestii związanych z ułatwieniami w prowadzeniu inwestycji i dotyczy kwestii związanych z budową tuneli kolejowych. Zmiana ta polega na ustaleniu takiej formuły działania, w której nie będzie konieczności wywłaszczenia wszystkiego co jest nad tunelem" - powiedział podczas posiedzenia komisji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Minister wyjaśnił, że zmiana ta usprawni procesy inwestycyjne na kolei.

"Druga kwestia dotyczy uregulowań dotyczących kolei historycznych i uproszczeń w tym zakresie. Tutaj mamy zapisy dotyczące definicji pojazdu turystycznego i pojazdu historycznego, których nie było do tej pory nie było w prawodawstwie oraz ułatwieniem w dopuszczeniu do eksploatacji tego typu pojazdów" - dodał Bittel.

Zmiany mają też umożliwić nieodpłatne przekazywanie mienia kolejowego jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym. Trafić ma do nich majątek kolejek wąskotorowych i turystycznych.

Nowe przepisy usprawnią budowę tuneli kolejowych, gdyż nie trzeba już będzie wykupywać gruntów, pod którymi będą one przebiegać.

  Prawo budowlane. Komentarz>>

Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby budowa tunelu metodą wiertniczą powinna się odbywać po przeniesieniu własności nieruchomości znajdujących się nad tunelem na rzecz Skarbu Państwa i przekazaniu ich w użytkowanie wieczyste PKP Polskim Liniom Kolejowym.

Według projektodawców zmian, takie rozwiązanie, w szczególności na terenie zurbanizowanym (wraz ze stojącymi na nich kamienicami), byłoby nieracjonalne, przede wszystkim ze względu na koszty oraz przejęcie gruntów i infrastruktury mieszkaniowej, które są praktycznie zbędne dla zarządcy infrastruktury kolejowej.

Projekt wprowadza też nowe rodzaje wsparcia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych. Chodzi o nieodpłatne przekazywanie przez PKP SA (i spółki przez nieutworzone) zbędnego mienia ruchomego i materiałów pozostałych po remontach i modernizacji infrastruktury kolejowej na rzecz organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.

Rozwiązanie to ułatwi organizacjom pozyskiwanie zabytków techniki kolejowej i opiekę nad nimi, natomiast spółki kolejowe będą mogły pozbyć się mienia, które stanowi dla nich obciążenie, a jego zbycie na warunkach rynkowych oznaczałoby często jego zniszczenie.

Projektowana regulacja ma na celu umożliwienie również zarządcom kolei wąskotorowych uzyskiwanie dofinansowania na ich działalność i rozwój, w tym od jednostek samorządu terytorialnego.(PAP)