Jak podkreślono w informacji zamieszczonej na stronie prezydenta, celem nowych przepisów jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania rad nadzorczych i zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uproszczenie i przyspieszenie procedur powoływania członków tych organów.

Nowela zakłada zmniejszenie liczby członków ich rad nadzorczych z siedmiu do pięciu osób. Zmienia też sposób określania składu rad. Uprawnienie do ich wyznaczania mają mieć: wojewoda (dwóch członków), zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sejmik województwa (wiceprzewodniczący rady), a także minister środowiska (przewodniczący rady).

Nowe prawo określa też, że minister środowiska będzie powoływał i odwoływał członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Dotąd byli oni powoływani i odwoływani przez sejmiki województw. Minister będzie miał też prawo powołania swoich przedstawicieli do rad w przypadku niewyznaczenia członków lub wiceprzewodniczących rad przez wojewodę, zarząd NFOŚiGW lub sejmik województwa w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia ich mandatu.

Nowelizacja zakłada ponadto zmniejszenie liczby członków zarządów wojewódzkich funduszy do jednego, maksymalnie dwóch. Obecnie zarządy liczą od dwóch do pięciu osób.

Nowe przepisy stanowią ponadto, że pensje członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska ustali wojewoda. Dotychczasowe statuty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska zachowają swoją moc, ale nie dłużej niż przez 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Jeżeli nowy statut nie zostanie uchwalony, to nada go wojewoda.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)