Pytanie:
W zapisie SIWZ (przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów) wymagane jest dołączenie KPO do faktury. Przedsiębiorca dołączył KPO na odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01. Ponadto załączone są kwity, z których wynika, że odpady były odebrane 6 czerwca, podczas gdy w harmonogramie wywozu odpadów powinny być 2 czerwca. Odpady zielone nie mogą być magazynowane.

Jeśli przedsiębiorca nie posiada zezwolenia na magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji, to czy odpady te zostały odebrane niezgodnie z prawem?

A jeśli byłyby to odpady zielone, to czy mogłyby być odebrane np. 3 dni po wywozie przewidzianym w harmonogramie?

Odpowiedź:
Odpady zielone nie mogą być magazynowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. W art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. sformułowano zakaz zbierania (a więc i magazynowania) odpadów zielonych poza miejscem wytworzenia. Zatem, zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek przewiezienia ich po odbiorze do RIPOK bez magazynowania ich na terenie bazy magazynowo-transportowej.

Przedsiębiorca odbierający odpady nie otrzyma zezwolenia na zbieranie odpadów zielonych, chyba że prowadzi jednocześnie PSZOK, zgodnie z art. 23 ust. 11 u.o., który stanowi, że zakazu zbierania odpadów zielonych nie stosuje się do zbierania odpadów zielonych przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Harmonogram odbioru odpadów ustala gmina, a przedsiębiorca ma obowiązek jego przestrzegania. Termin odbioru odpadów może być określony inaczej niż w SIWZ. Jest on wskazany w umowie na odbiór odpadów komunalnych, jaką zawiera gmina z przedsiębiorcą. Zawsze się może zdarzyć, że z jakichś względów przedsiębiorca może nie odebrać odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu, np. gdy ulegną awarii jego pojazdy, którymi świadczy usługę. Taki przypadek powinien zostać wyjaśniony przez wójta, bowiem każdy z właścicieli nieruchomości może złożyć skargę na przedsiębiorcę. To uprawnienie wynika wprost z art. 6r ust. 3d u.u.c.p.g. Jeżeli jest to jednorazowy przypadek, a taki zawsze może mieć miejsce, to gmina nie powinna nakładać na przedsiębiorcę sankcji. Jeśli jednak sytuacja powtarza się nagminnie, to gmina powinna zastosować kary umowne ustalone w umowie zawartej z tym przedsiębiorcą. Gdyby przedsiębiorca nie odebrał w ogóle odpadów w terminie określonym w harmonogramie, właściciel nieruchomości, który uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mógłby domagać się od przedsiębiorcy zwrotu poniesionych kosztów, jeśli te odpady przekazał innemu przedsiębiorcy. Nie znajdzie tu jednak zastosowania art. 6s u.u.c.p.g. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami