Prezes UODO jest szczególnie zaniepokojony tym, że osobami, które mogą przyczyniać się do wycieku danych osobowych są nierzadko pracownicy instytucji finansowych posiadających takie dane. W wielu przypadkach do udostępniania danych przez pracowników dochodzi w wyniku błędu, stosowania niewłaściwych środków bezpieczeństwa, czasem jednak także poprzez zamierzone działania osób kończących współpracę z tymi podmiotami. Często dochodzi do takich sytuacji poprzez przesyłanie danych osobowych klientów na prywatne skrzynki mailowe lub nośniki danych stanowiące własność tych osób.

Czytaj: Europejczycy chętnie zgłaszają naruszenia RODO, urzędy nie boją się wymierzać wysokich kar>>
 

Banki muszą lepiej kontrolować pracowników

Prezes UODO  w wystąpieniu do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i prezesa Związku Banków Polskich podkreślił, że zarówno z punktu widzenia ochrony danych osobowych oraz ochrony tajemnicy bankowej, takie zachowanie jest niedopuszczalne. Dlatego tak ważne jest, aby banki intensywniej kontrolowały pracowników pod kątem przestrzegania przyjętych przez administratorów procedur ochrony danych osobowych, m.in.: odpowiednio, systematycznie i skutecznie ich szkoliły a także wprowadzały wzmocnione mechanizmy weryfikacyjno-rozliczeniowe wobec pracowników.

 

Banki stosują procedury

W odpowiedzi na pismo prezesa UODO odpowiedziach, zarówno  prezes ZBP, jak i przewodniczący KNF potwierdzili, że banki mają obowiązek wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby nie dopuszczać do bezprawnego wykorzystywania danych m.in.  do przejęcia tożsamości.

Czytaj w LEX: Okiem IOD-a: czy pod rygorami RODO kupowanie danych osobowych może być legalne? >

Prezes ZBP wskazał, że wyeliminowanie procederu handlu danymi pozyskiwanymi w sposób bezprawny możliwy jest przy współdziałaniu kilku instytucji: regulatorów rynku, organów ścigania i samych administratorów. Dodał, że banki dokonują wszelkich starań, aby zapobiec nielegalnym wyciekom danych osobowych, działając na podstawie systemów polityk i procedur. Jednocześnie prezes ZBP podkreślił, że banki podejmują działania na rzecz uświadamiania pracowników o konieczności zapewniania ochrony danych osobowych.

Czytaj w LEX: Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości >

KNF wydaje rekomendacje i wytyczne

W podobnym duchu odpowiedział przewodniczący KNF, który od lat podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez banki. Dlatego też, KNF wydaje rekomendacje, wytyczne, stanowiska i komunikaty dla rynku finansowego. Przewodniczący KNF stwierdził, że Komisja kontroluje i monitoruje podmioty z sektora finansowego, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości kieruje do podmiotu odpowiednie zalecenia.

Przewodniczący KNF zapewniał, że na bieżąco analizuje dynamiczny rozwój technologii i kanałów dostarczania usług finansowych, ale też dostrzega problem nowych zagrożeń dla rynku finansowego. Dlatego w najbliższym czasie planuje przegląd rekomendacji i wytycznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ryzykami IT na rynku finansowym. Zapowiedział także rozpoczęcie prac nad stworzeniem jednolitego modelu oceny ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa podmiotów nadzorowanych.

Czytaj w LEX: Na styku regulacji, czyli sztuczna inteligencja w sektorze finansowym – status quo i kierunki rozwoju prawa >