Zgodnie z przepisami art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) – dalej u.p.f., apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki.
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia tego zezwolenia należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
 
Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie:
a) prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub
b) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa
c) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.
Apteka ogólnodostępna oraz punkt apteczny przekazują Krajowemu Punktowi Kontaktowemu do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub oddziałowi wojewódzkiemu NFZ, na ich wniosek, dane dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zakupionych przez wskazanych we wniosku pacjentów z innych niż RP państw członkowskich UE, oraz ich cen. Dane te przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
1. Kto może prowadzić aptekę?
Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna, a także osobowa spółka prawa handlowego.
Podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki. Chodzi tu o kierownika apteki, czyli farmaceutę, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej (art. 88 ust. 2 u.p.f.).
Jeśli podmiot prowadzący aptekę jest farmaceutą posiadającym wspomniane uprawnienia, wówczas nie dotyczy go obowiązek zatrudnienia osoby określonej w art. 88 ust. 2 u.p.f.
Uwaga
Może się zdarzyć, że występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz dentysta. W takim przypadku zezwolenie wydaje się, jeśli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.
 
2. Wniosek
Zezwolenie wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:
1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres,
2) NIP oraz PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną,
3) numer we właściwym rejestrze,
4) wskazanie adresu apteki,
5) nazwę apteki, o ile taka występuje,
6) datę podjęcia działalności,
7) datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek.
Do wniosku powinniśmy dołączyć kilka dokumentów.
Do wniosku dołączamy: 
- tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej,
- plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez osobę uprawnioną,
- opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami,
- imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w powołanym wyżej art. 88 ust. 2 u.p.f.,
- oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres,
- oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres
Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
(...)
 

" "