Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest już na półmetku. Uruchomione zostały wszystkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 roku. Pierwsze efekty polsko-szwajcarskiej współpracy w zakresie ochrony środowiska i bioróżorodności są widoczne już dziś.

Ochrona środowiska

- 6 700 systemów solarnych zainstalowanych na budynkach prywatnych oraz 37 na budynkach użyteczności publicznej. Docelowo ma być 18 260 systemów solarnych,

- 4 591 ton usuniętych odpadów azbestowych z 73 200 ton planowanych,

- Ponad 250 gmin uczestniczących w realizacji projektów azbestowych. Szacuje się, że liczba osób żyjących w domach wolnych od azbestu wzrośnie o 32 000.

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - 1,8 mln CHF 

Mieszkańcy kilkudziesięciu gmin w Małopolsce skorzystali z darmowego usunięcia azbestu znajdującego się na posesji (zarówno z dachu budynków, jak i przechowywanych płyt eternitowych i gruzu), jego wywiezienie oraz bezpieczną utylizację. Akcja objęła nie tylko prywatne domy, ale również budynki użyteczności publicznej.

Największym problemem okazał się jednak brak świadomości jak bardzo szkodliwy jest azbest. Dlatego też, w ramach projektu podjęto szereg akcji informacyjnych, nie ograniczając się jedynie do właścicieli domów, ale starając się dotrzeć również do młodszych mieszkańców Małopolski. Przeprowadzone w szkołach prelekcje miały uświadomić młodzieży, jak bardzo niebezpieczny może być eternit – popularny kiedyś materiał budowlany.

Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork – 9,8 mln CHF http://www.lebork.pl/projekty-unijne/swiss-contribution/

Dzięki dofinansowaniu z funduszu szwajcarskiego, Lębork już wkrótce będzie ogrzewany ciepłem pochodzącym z odpadów leśnych i rolnych. Powstanie tam nowoczesna elektrociepłownia, opalana ekologiczną biomasą. Dzięki tym działaniom stara ciepłownia będzie mogła zmniejszyć spalanie węgla, który negatywnie wpływał na środowisko i zdrowie mieszkańców. Oprócz samej elektrociepłowni w Lęborku powstanie również droga (ułatwiająca dojazd do budynków) oraz hala magazynowa na paliwo, zakupione zostaną również samochody do transportu biomasy.

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego – 4,8 mln CHF 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, uzyskując grant na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła rozpoczęło spotkania z mieszkańcami pobliskich miejscowości, zainteresowanych zamontowaniem na swoim dachu paneli słonecznych. Kolejnym etapem realizacji był montaż kolektorów na wybranych budynkach. Właściciele pokrywali jedynie 15% kosztów, dzięki czemu wiele osób mogło sobie pozwolić na wykorzystanie nowoczesnych i ekologicznych technologii. Dzięki realizacji projektu w powiecie zamontowano do tej pory 2349 instalacji solarnych z planowanych 2913, umieszczając kolektory na dachach prywatnych domów oraz na szpitalu rejonowym w Suchej Beskidzkiej. Dzięki tym działaniom, zarówno mieszkańcy, jak i przyroda powiatu suskiego odczuje korzyść z poprawy jakości powietrza bez obaw o zdrowie.

Bioróżnorodność

Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego – 923,5 tys. CHF http://www.wisliska.pl/

Ratowanie starorzeczy Wisły rozpoczęto od odmulania i monitorowania ich stanu, zapewniającego poprawę stanu przyrody oraz warunków bytowych dla ptaków. Rozpoczęto również akcje informacyjne i edukacyjne (konferencje, prelekcje w szkołach), które miały uwrażliwić mieszkańców na problemy przyrodnicze starorzeczy. Wytyczono ścieżki edukacyjne, pozwalające poznać te ciekawe tereny bez szkodzenia przyrodzie, a także zorganizowano wystawy „Wisła w Małopolsce” pokazujące ich piękno i różnorodność.

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne – 1,4 mln CHF

W trakcie trwania projektu w moduł GPS wyposażono wybrane orliki zamieszkujące Magurski Park Narodowy oraz Bieszczadzki Park Narodowy. Również inne dzikie zwierzęta (m.in. rysie, żubry, jelenie) otrzymają swoje nadajniki. Dzięki śledzeniu tras ich przemieszczania się i poznaniu terytoriów łowieckich będzie można chronić te obszary przed zabudową, a w przypadku ich zabudowy pozostawić specjalne korytarze migracyjne, dzięki którym zwierzęta nie będą musiały ograniczać terytoriów i zmieniać swoich przyzwyczajeń.

Tarliska Górnej Raby – 1,2 mln CHF 

Stowarzyszenie Ab Ovo zdecydowało się na przygotowanie projektu, który miał przywrócić Rabie jej urok oraz odbudować zaniedbaną i zniszczoną roślinność na jej brzegach. Przede wszystkim podjęto działania na rzecz przywrócenia naturalnego charakteru koryta w górnym biegu rzeki oraz wzmocnienie jej brzegów, zabezpieczając tym samym okoliczne obszary przed powodzią. Odpowiednio ukształtowane koryto (bez sztucznych przeszkód) daje również rybom możliwość płynięcia na tarło w górę rzeki.