Pytanie
Burmistrz na wniosek współużytkowników wieczystych wydał decyzję o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Strona objęta niniejszym postępowaniem wniosła odwołanie do SKO. Samorządowe Kolegium utrzymało w mocy decyzję.
Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne.
Nie ma jednolitej praktyki związanej z przyjmowaniem daty, kiedy decyzja stanie się ostateczna.
Jaka wobec tego data będzie prawidłowa:
  • czy należy przyjąć datę wydania decyzji SKO utrzymującą decyzję w mocy,
  • czy dzień dostarczenia decyzji stronie objętej postępowaniem?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Zgodnie z przepisem art. 16 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. W myśl zaś przepisu art. 127 § 1 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
Z uwagi na powyższą regulację, należy przyjąć, iż w przedmiotowej sprawie decyzja stała się ostateczna w dacie wydania decyzji przez organ odwoławczy, tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Magdalena Niewińska-Struszyńska