Ministerstwo wśród osiągnięć wymienia wybór Polski jako gospodarza szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku. Ta blisko dwutygodniowa konferencja odbędzie się w Katowicach i odwiedzi ją ok. 30 tys. delegatów z całego świata w tym szefowie państw.

"Wybór naszego kraju na gospodarza COP24 stanowi o dużym zaufaniu do Polski na arenie międzynarodowej" - ocenił Szyszko.

W trakcie szczytu w Katowicach planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet, który ma być przyjęty w Polsce, umożliwić ma realizację umowy paryskiej w praktyce, tym samym wyznaczy globalną politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Resort środowiska zwraca ponadto uwagę, że udało się przygotować reformę gospodarki wodnej, czyli nowe Prawo wodne.

"Celem przepisów jest przede wszystkim stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce, w tym usprawnienie finansowania inwestycji przeciwpowodziowych. Regulacje te umożliwią naprawę wieloletnich zaniedbań w sektorze gospodarki wodnej (...) Powołany zostanie także organ, którego jednym z głównych zadań będzie dbanie o racjonalne, uzasadnione ekonomicznie ceny wody i odprowadzania ścieków komunalnych" – wyjaśnił minister.

W tym ostatnim przypadku, chodzi o regulatora cen wody, wprowadzonego nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Bedzie on zatwierdzał przygotowywane przez przedsiębiorstwa wodno-ściekowe taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Ministerstwo wskakuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat podjął działania ochronne na rzecz Puszczy Białowieskiej, których celem jest zahamowanie gradacji kornika drukarza oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom puszczy i turystom.

"MŚ oraz Lasy Państwowe robią wszystko, by osiągnąć wspólny cel, jakim jest przywrócenie zdrowia Puszczy Białowieskiej oraz aby przyszłe pokolenia mogły podziwiać ją piękną, różnorodną i żywą" - zaznaczył Szyszko.

Resort zapewnia również, że jego priorytetem jest również ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących z domowych kotłów.

Szef resortu środowiska zwrócił uwagę, że dzięki współpracy międzyresortowej, udało się m.in. przyjąć strategiczne rozporządzenie w sprawie norm emisji dla kotłów.

"Oznacza to, że od lipca przyszłego roku w sprzedaży będą dostępne tylko piece spełniające najwyższe wymagania ekologiczne" - podkreślił Szyszko.

Resort wskazuje ponadto, że w walce o czyste powietrze ma pomóc finansowe wsparcie, jakie udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 2020 roku, na ten cel ma pójść 10 mld zł. Pieniądze przeznaczane są szczególnie na rozwój sieci ciepłowniczej, która - zdaniem MŚ - jest jednym z najskuteczniejszych sposobów walki ze smogiem.

NFOŚiGW wspiera też rozwój geotermii w Polsce (na ten cel przeznaczono do tej pory 500 mln zł), która jest bezemisyjna, a energia z niej powstająca ma stałe parametry, nie jak w przypadku słońca, czy wiatru.

"Dlatego powinniśmy aktywnie inwestować w geotermię, co jest również priorytetem z punktu widzenia spełnienia naszych zobowiązań w zakresie polityki klimatycznej" – ocenił szef MŚ.

Ministerstwo chwali się ponadto, że od lipca br. obowiązują jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na 4 frakcje (papier, metal/plastik, szkło, odpady biodegradowalne). Dzięki temu, będziemy mieli dostęp do dobrej jakości surowców wtórnych, będziemy też mogli osiągnąć wyśrubowane nowym unijne w tej sprawie. Polska do roku 2020 musi osiągnąć 50 proc. recyklingu odpadów komunalnych.

Ministerstwo przygotowało też przepisy (zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.), których celem jest ograniczenie stosowania jednorazowych toreb foliowych. Obecnie w Polsce zużywamy ok. 11 mld foliówek rocznie. Cykl życia takiej torby jest niezwykle krótki i wynosi z reguły kilkanaście minut, czyli tyle ile trwa pokonanie drogi z zakupami ze sklepu do domu. Następnie torby foliowe stają się odpadem, który zanieczyszcza środowisko.

Od Nowego Roku wydawane przy sklepach torby, nie będą już bezpłatne. Opłata recyklingowa będzie wynosić 20 groszy za foliówkę. Nie zapłacimy jedynie za najcieńsze torby, tzw. zrywki.

Resort podkreślił ponadto, że będąc odpowiedzialnym za realizację części Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), dotąd udało się rozdysponować 9 mld zł na ekologiczne inwestycje i projekty.

"Pieniądze zostaną przeznaczone, między innymi, na budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz tworzenie parków w miastach. Chcemy, by te inwestycje bezpośrednio przełożyły się na poprawę jakości życia mieszkańców" - wyjaśnił Szyszko.

W latach 2016-2017 NFOŚiGW zawarł 718 umów na kwotę dofinansowania 11,8 mld zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na rozbudowę sieci ciepłowniczych czy inwestycje wodno-ściekowe. Narodowy Fundusz udostępnił także Bankowi Ochrony Środowiska ok. 40 mln zł z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Program ten jest kolejnym programem wspierającym rozwój energetyki obywatelskiej. (PAP)