Pytanie:
Jak w praktyce należy wyznaczać wymiar dodatkowych 5 dni urlopów dla weteranów i udzielać takich absencji?
1. Czy urlop taki podlega zasadom proporcjonalności w przypadku umów terminowych (zatrudnienia tylko przez część roku)?
2. Jak należy wyznaczać taki urlop w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie roku (czy proporcjonalnie z zachowaniem limitu rocznego?
3. Czy urlop ten ulega obniżeniu/proporcji w stosunku do wymiaru etatu?
4. Czy wymiar urlopu powinien być pomniejszany za czas przebywania np. na urlopie bezpłatnym trwającym przynajmniej miesiąc?
5. Czy niewykorzystany urlop weterana przechodzi na kolejny rok jako urlop zaległy?
6. Czy w przypadku udzielania absencji z tego tytułu również obowiązuje zasada, że za jeden dzień urlopu uważa się 8 godzin?

Odpowiedź:
Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) – dalej u.w.d.p.g.p. wprowadza urlop dodatkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym dla weteranów i weteranów poszkodowanych (art. 35 ust. 1 u.w.d.p.g.p.). Urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji. Jeżeli dzień ten przypada w środku roku kalendarzowego, ilości dni urlopu dodatkowego nie zmniejsza się. Natomiast udzielanie i wykorzystanie kolejnego urlopu dodatkowego odbywa się już na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. dotyczących urlopu wypoczynkowego, gdyż u.w.d.p.g.p. nie reguluje tych kwestii. Pracownik nabył prawo do 5 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego z dniem np. 31 września 2012 r. Należy udzielić mu urlopu dodatkowego w pełnym wymiarze (5 dni), a nie w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego. Urlopu dodatkowego dla weteranów udziela się więc na takich samych zasadach, jak urlopu dodatkowego dla niepełnosprawnych. Należy więc postępować następująco: dodać urlop dodatkowy 5 dni do urlopu pracownika i do tak obliczonego podwyższonego wymiaru stosować przepisy k.p. o udzielaniu urlopów wypoczynkowych.
Ad. 1 W przypadku umów terminowych (zatrudnienia tylko przez część roku) udziela się urlopu proporcjonalnego od urlopu w wymiarze 26 dni (20 dni) 5 dni.
Ad. 2 W sytuacji, gdy stosunek pracy z weteran ulega rozwiązaniu w ciągu roku, zastosowanie znajduje zasada proporcjonalności (art. 1551 k.p.).
Ad. 3 Gdy weteran zatrudniony jest na część etatu, wymiar jego urlopu (czyli 26 dni/20 dni 5 dni) jest proporcjonalny do wymiaru jego czasu pracy.
Ad. 4 Wymiar urlopu (26 dni/20 dni 5 dni) powinien być pomniejszany za czas przebywania np. na urlopie bezpłatnym trwającym przynajmniej miesiąc.
Ad. 5 W przypadku, gdy pracownik weteran nie wykorzystał w całości lub w części przysługującego mu urlopu dodatkowego, to urlop ten tak jak zwykły urlop wypoczynkowy nie przepada. Staje się on urlopem zaległym.
Ad. 6 W przypadku udzielania dodatkowego urlopu również obowiązuje zasada, że za jeden dzień urlopu uważa się 8 godzin.