Jednocześnie, z dniem 16 grudnia 2015 r., do kierowania pracami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego został wyznaczony dotychczasowy zastępca GINB Jacek Szer. Będzie on kierował urzędem do momentu obsadzenia stanowiska GINB w drodze otwartego konkursu, przeprowadzonego zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane.

 

- Praca Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przebiega bez zakłóceń. Nie są również przewidziane zmiany w terenowych strukturach architektoniczno-budowlanych i nadzorze budowlanym – powiedział Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów (art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). GINB jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)