Drogi pożarowe

Rozdział VI Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) – dalej r.p.z.w., określa w jakiego rodzaju przypadkach do obiektu budowlanego należy doprowadzić drogi pożarowe. Jednocześnie określone zostały podstawowe wymagania dotyczące usytuowania oraz parametrów przewidzianych przepisami dróg pożarowych.
W treści r.p.z.w. występują pojęcia i symbole, których znaczenie zostało określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. Zwrócić należy uwagę m.in. na pojęcie „strefa pożarowa (§ 226 ust. 1 r.w.t.), odniesienia do stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV i ZL V, (§ 209 ust. 2 pkt 1-5 r.w.t.), odniesienia do klasyfikacji budynków ze względu na ich wysokość tj. niskie, średniowysokie, wysokie, wysokościowe (§ 8 pkt 1-4 r.w.t.) i inne. Reasumując, analiza przepisów r.p.z.w. w części dotyczącej dróg pożarowych nie może odbyć się bez równoległego wglądu do uregulowań, o których mowa w r.w.t.

Obowiązek doprowadzenia drogi pożarowej do konkretnych obiektów

W § 12 ust. 1 r.p.z.w. wymienione zostały obiekty budowlane, do których obligatoryjnie powinna zostać doprowadzona droga pożarowa. Należą do nich:

 • budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (ZL I) oraz budynki przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych (ZL II),
 • średniowysokie, wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej (ZL III – nie należące jednocześnie do kategorii ZL I i ZL II), mieszkalne (ZL IV) i zamieszkania zbiorowego (ZL V - nie należące jednocześnie do kategorii ZL I i ZL II),
 • budynki zawierające strefę pożarową magazynową lub produkcyjną (czyli położoną odpowiednio w części magazynowej lub produkcyjnej budynku), przy uwzględnieniu przesłanki gęstości obciążenia ogniowego na poziomie minimalnym 500 MJ/m2 i powierzchni strefy pożarowej pow. 1.000 m2 albo (wystarczy wystąpienie jednej z 2 przesłanek) występowania strefy zagrożenia wybuchem. W przypadku obiektów posiadających strefę o gęstości obciążenia ogniowego mniejszej niż 500 MJ/m2, droga pożarowa powinna zostać urządzona jeśli powierzchnia strefy pożarowej przekracza 20.000 m2,
 • niskie budynki użyteczności publicznej inne niz ZLI i ZLII (zgodnie z r.w.t.) w sytuacji, gdy powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m2 i obejmuje kondygnację nadziemną inną niż pierwsza,
 • niskie budynki zamieszkania zbiorowego posiadające ponad 50 miejsc noclegowych. W tym przypadku ustawodawca nie określił jakiegokolwiek kryterium obliczania miejsc noclegowych w budynkach, tak więc w niektórych przypadkach realizacja tej normy może rodzić trudności,
 • obiekty budowlane inne niż budynek (należy przez to rozumieć wszystkie budowle, oraz obiekty małej architektury – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. – dalej pr. bud.), w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób. Jako przykłady można tutaj wskazać duże wiaty rekreacyjne, obiekty sportowe (stadiony, lodowiska, baseny, amfiteatry) itp.,
 • stanowisko czerpania wody dla celów przeciwpożarowych (należy przez to rozumieć wszelkie hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, zewnętrzne zbiorniki przeciwpożarowe itp.).


Przyjąć należy, że pominięcie w projekcie budowlanym obowiązku wyposażenia obiektu w drogę pożarową stanowić będzie naruszenie ogólnej zasady wyrażonej w art. 5 pr. bud., stanowiącej o tym, że obiekt budowlany należy budować w sposób przewidziany w przepisach. Niedochowanie w projekcie tego obowiązku skutkować więc będzie niewydaniem inwestorowi decyzji o pozwoleniu na budowę.

Usytuowanie i podstawowe parametry drogi pożarowej

Zgodnie z treścią § 12 ust. 2 r.p.z.w. droga pożarowa powinna spełniać następujące warunki dotyczące usytuowania względem obiektu:

 • a) powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości
 • b) jeśli krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m, to droga pożarowa powinna znajdować się po obu jego stronach
 • c) droga pożarowa powinna być umiejscowiona tak by bliższa jej krawędź była usytuowana w odległości 5-15 m (dla budynków zaliczonych do kategorii ZL – ZL V) od ściany budynku albo 5-25 m (w przypadku pozostałych obiektów).
 • d) pomiędzy drogą pożarową a obiektem nie mogą znajdować się żadne stałe elementy zagospodarowania ani drzewa/krzewy o wysokości powyżej 3 m. Należy więc uważać, że na tym odcinku nie powinny być przewidywane, żadne elementy, których związanie z gruntem lub parametry (waga, rozmiar) mogłyby utrudnić dostęp do obszaru pomiędzy drogą pożarową a budynkiem.


Jakub Mazurkiewicz