Pytanie:
Czy można odliczyć VAT z faktury VAT RR, jeżeli zawarta została umowa przelewu wierzytelności pomiędzy producentem drobiu (rolnikiem), firmą skupującą drób i wystawiającą w imieniu producenta (rolnika) fakturę VAT RR i wylęgarnią drobiu, która dostarcza producentowi (rolnikowi) pisklaki?
Na mocy tej umowy firma skupująca drób od rolnika przekazała pieniądze na rachunek bankowy wylęgarni drobiu. Nadmienia się, iż wylęgarnia drobiu podpisała z producentem (rolnikiem) umowę przewłaszczenia stada, ponieważ rolnik nie wywiązuje się ze zobowiązań za otrzymane pisklaki.

Odpowiedź:
Podatnik może odliczyć VAT.

Uzasadnienie:
W myśl art. 116 ust. 6 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:
1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.
Zapłata należności następuje zazwyczaj do rąk (na rachunek) rolnika. W naszym przypadku jednakże zapłata następuje na rzecz innego podmiotu. Skoro jednak następuje to na mocy cesji wierzytelności zapłata wywołuje takie same skutki, jaki wywarłaby zapłata do rąk rolnika.