Pytanie:
Kiedy należy wykazać przychód w PKPiR w przypadku, gdy otrzymaliśmy z datą wystawienia 3 września 2012 r. decyzję o przyznaniu odszkodowania, która zostanie wypłacona warsztatowi naprawczemu?
Z jakim dniem ująć przychód podatkowy w PKPiR skoro ubezpieczyciel nie informuje dokładnie w jakim dniu wypłacono odszkodowanie?
Co będzie podstawą do ujęcia przychodu w księdze (jaki dowód), czy można przyjąć przychód z datą decyzji?

Odpowiedź:
Decyzja o przyznaniu odszkodowania jest podstawą do wpisania do księgi przychodu z tytułu odszkodowania. Jest to bowiem (jedyny) dowód potwierdzający ten przychód.
Można zaewidencjonować ten przychód w dacie wydania decyzji.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
1) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c u.p.d.o.f.,
2) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 u.p.d.o.f.
Kwoty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych, dotyczących składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, są zatem przychodami z działalności (niekorzystającymi ze zwolnienia z podatku dochodowego).
W zasadzie przychodami są kwoty otrzymane, jednakże w przypadku, tzw. bezgotówkowego rozliczenia szkody nie mamy do czynienia z faktycznym otrzymaniem kwoty odszkodowania. Kwota ta jest bowiem cedowana na warsztat samochodowy.
Jak wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dalej r.p.k.p.r., zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zapisów tych dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.
Przepis § 25 r.p.k.p.r. stanowi zaś, że zapisy w księdze dotyczące pozostałych przychodów muszą być dokonywane na podstawie dowodów potwierdzających te przychody.
Uważam zatem, że decyzja o przyznaniu odszkodowania jest podstawą do wpisania do księgi przychodu z tytułu odszkodowania. Jest to bowiem (jedyny) dowód potwierdzający ten przychód.
Można zaewidencjonować ten przychód w dacie decyzji, lecz można także trzy dni później (opierając się na informacjach z zakładu ubezpieczeń o dacie wypłaty odszkodowania).

[Uwaga! Ta odpowiedź jest już nieaktualna od 1 I 2017 r.]