Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie...

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie...

23.10.2019 Ogłoszenie obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu.

Zarządzenie nr 27/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 2019 r....

21.10.2019 Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wojciech Korfanty.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w...

01.01.2020 Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r.

Zarządzenie nr 28/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 2019 r....

21.10.2019 Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Kopiec Wyzwolenia.

Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod...

18.10.2019 Przyjęcie programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku".

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie...

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie...

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w...

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jana Feliksa Szyszki.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie...

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie...

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 października 2019 r. w...

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji.

Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające...

31.10.2019 Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie...

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r.
1    12  13  14  15  16    30

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024