Zarządzenie Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania...

01.01.2003 Nadanie statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.

Zarządzenie nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania...

03.01.2020 Nadanie statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania...

01.04.2019 Nadanie statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu...

12.09.2019 "Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022".

Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie...

04.06.2019 Międzyresortowy Zespół do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej.

Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu...

06.07.2016 Ustanowienie programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)".

Zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie...

27.09.2019 Międzyresortowy Zespół do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "Forum Zarządzania Internetem 2020".

Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia...

02.08.2019 Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku.

Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady...

25.04.2018 Rada monitorowania portfela projektów strategicznych.
1  2  3  4  5    30

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024